Wyniki wyszukiwania dla: zmiany klimatu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zmiany klimatu

Wyniki wyszukiwania dla: zmiany klimatu

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • KLIMAT4. Bateria Diagnozy Klimatu Pracy

  Publikacja

  - Rok 2019

  Bateria diagnozy klimatu pracy (KLIMAT4) to zestaw czterech skal, stworzonych do pomiaru postrzeganych przez pracowników warunków pracy, ich nastawienia wobec organizacji i wykonywanych przez nich zadań. Skale te z powodzeniem mogą być wykorzystywane w celu monitorowania postaw pracowników w konkretnej organizacji, zarówno jako miernik czynników ryzyka w budowaniu i utrzymywaniu zaangażowania ludzi, jak i jako wskaźnik nastrojów...

 • #CiekawiNauki – Architektura wobec zmian klimatu

  Wydarzenia

  30-10-2019 18:00 - 30-10-2019 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na spotkanie z cyklu #CiekawiNauki pt. Architektura wobec zmian klimatu.

 • Multi-criteria selection of hydraulic gates

  Publikacja

  - Rok 2008

  Selekcja doboru zamknięcia wodnego stanowi podstawowy element w jego projektowaniu. Projektowanie zamknięć można rozważać jako problem krótkoterminowy (zamknięcie natychmiastowe wysokiej wody) jak i problem długoterminowy uwzględniający problemy rolnicze, ekologiczne i zmiany klimatu. W doborze rodzaju zamknięć wodnych należy uwzględnić wiele kryteriów w tym ekonomicznych, wykonawczych, ekologicznych i innych. W pracy przedstawiono...

 • The impact of hydrological research, municipal authorities, and residents on rainwater management in Gdańsk (Poland) in the process of adapting the city to climate change

  Aim of the study The city of Gdańsk faces changing climatic conditions that result in a higher frequency of extreme weather events. In response to the increasingly frequent appearance of flash floods, scientific research was carried out on changes in the probability of the occurrence of maximum daily precipitation in Gdańsk. The purpose of this paper is to show the role of hydrological research (science), decisions of local authorities...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka?

  Publikacja

  - Rok 2021

  Zagadnienia poruszane w książce maja charakter uniwersalny, zwracaja uwagę na zagrożenia egzystencjalne dla naszej planety. Zagrazenia te zwiazane są w dużej mierze z działalnościa czlowieka, których skutki sa przede wszystkim niepokojace zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności. Sytuację pogarsza ciagle wzrastajaca liczba ludności, która nie chce ograniczać produkcji dóbr konsumpcyjnych, a jednocześnie wprowadza do srodowiska...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza działań podjętych w celu zmniejszenia tempa ocieplania się klimatu i ich skutki ekonomiczne

  Nie ma całkowitej pewności, co do roli człowieka w ociepleniu się klimatu na Ziemi. Obecnie coraz więcej osobistości świata nauki przeczy tezom głoszonym przez IPCC, poszukują oni innych przyczyn podwyższania się temperatury na ziemskim globie. Nie mniej jednak społeczność międzynarodowa przeforsowała szereg dyrektyw i rozporządzeń, mających przeciwdziałać wzrostowi emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery....

 • Hydrologiczna analiza odpływu wód opadowych ze zlewni potoku Strzyża w Gdańsku

  Na podstawie Umowy z dnia 02.01.2017r. zawartej pomiędzy Politechniką Gdańską, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, a ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa, została wykonana praca polegające na: przygotowaniu modelu hydrologicznego i hydraulicznego zlewni potoku Strzyża w Gdańsku na rzecz wykonania wielowariantowych obliczeń odpływu wody w przekrojach charakterystycznych dla...

 • Wybrane aspekty zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na terenie zurbanizowanym

  Niniejsza monografia stanowi kontynuację tematyki podjętej w 2015 i przedstawianej w książce pt. „Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową” autorstwa Wojciechowska E., Gajewska M., Żurkowska N., Surówka M., Obarska-Pempkowiak H., Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodą w przestrzeni zurbanizowanej stanową wyzwania XXI wieku, które muszą być spójne a zatem uzgadniane i planowane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tereny polarne - interesującym obszarem do badań. - Część 1 Analityka próbek pochodzących od organizmów żywych

  Środowisko Arktyki stanowi unikalny w skali globalnej ekosystem, charakteryzujący się niezwykłą wrażliwością na zmiany związane z postępującą antropopresją. Ze względu na warunki środowiskowe oraz położenie geograficzne, obszar Archipelagu Svalbard uznawany jest za rezerwuar zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. W pracy zestawiono i omówiono informacje dotyczące zanieczyszczeń zdeponowanych w próbkach pochodzących od organizmów...

 • Wymiary klimatu pracy zespołowej

  Artykuł prezentuje koncepcje klimatu pracy zespołowej jako determinanty zespołowej efektywności i innowacyjności. Zaprezentowano sześć modeli klimatu pracy zespołowej i przeanalizowano główne wymiary klimatu, opracowując na tej podstawie nowy, 5-wymiarowy model, który obejmuje: wsparcie oparte na zaufaniu, popieranie innowacji,odpowiedzialność, wizja i motywacja. Pokazano również kilka narzędzi do pomiaru klimatu pracy zespołowej.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Mechanizmy zmian klimatu atmosfery - problem współczesnego ocieplenia

  Publikacja

  - Rok 2015

  W pracy omawia się rozmiary i rozkład przestrzenny zmian temperatury powietrza na Ziemi w latach 1880-2014, przebieg zmian temperatury powietrza w ostatnim 1000.leciu, poglądy na naturalne przyczyny wzrostu temperatury i oceaniczną kontrolę klimatu atmosfery zwracając uwagę na niezrównoważenie bilansu cieplnego Ziemi w cyklu rocznym oraz akumulację ciepła w oceanie. Zwraca się uwagę na rolę Multidekadowej Oscylacji Atlantyku w...

 • Zielona transformacja gospodarki i finansów samorządowych

  Publikacja

  - Rok 2023

  Książka wpisuje się w nurt publikacji poświęconych przeciwdziałaniu zmianom klimatu, degradacji środowiska i możliwości wdrażania zrównoważonego rozwoju. Punkt wyjścia rozważań to 2 dokumenty: Agenda 2030 i Europejski Zielony Ład oraz warunki i możliwości ich operacjonalizacji na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym, tj. samorządowym. Zagadnienia omówione w monografii skupiają się na przyczynach i skutkach zmian klimatu, znaczeniu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Klimat pracy zespołu wirtualnego

  Publikacja

  - Rok 2015

  Artykuł dotyczy klimatu pracy zespołowej, rozumianego jako wspólna dla pracowników zespołu percepcja procesów, praktyk i zachowań, które towarzyszą pracy zespołowej i mają wpływ zarówno na satysfakcję jak i na efekty pracy zespołu. Celem artykułu jest weryfikacja założenia, że wymiary klimatu pracy zespołowej, rozpoznane jako istotne dla zespołów tradycyjnych, mają swoje odzwierciedlenie również we współpracy zespołów wirtualnych....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna na terenach portowych – przegląd studiów przypadku europejskich portów

  Porty morskie stanowią istotną siłę napędową lokalnej gospodarki lecz są także źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i hałasu generowanego przez statki, pojazdy i urządzenia portowe. Jednocześnie posiadają potencjał dla działań związanych z redukcją emisji zanieczyszczeń oraz dzięki swojej lokalizacji oraz ekspozycji możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Badania portów prowadzone przez European Sea Ports Organization,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zaufanie w zespole badawczym – studium przypadku (projekt CD NIWA realizowany na Politechnice Gdańskiej)

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł dotyczy tematyki klimatu pracy zespołowej, ze szczególnym uwzględnieniem zaufania w zespole jako czynnika warunkującego zaangażowanie, efektywność i innowacyjność zespołu. Przeanalizowano znaczenie oraz wymiary zaufania w zespole badawczym na podstawie koncepcji International Team Trust Indicator, czyli dziesięciowymiarowego modelu zaufania. Celem artykułu jest analiza klimatu współpracy i poziomu zaufania w interdyscyplinarnym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cywilizacja a środowisko

  Kursy Online
  • E. Kulbat

  Początki ludzkości i pierwsze cywilizacje. Przyczyny upadku wielkich cywilizacji. Kamienie milowe w rozwoju cywilizacji. Rewolucja przemysłowa. Procesy demograficzne na świecie przeludnienie a zasoby, pojęcie dobrobytu i dobrostanu, ubóstwo i nierówność ekonomiczna, bariery rozwoju. Globalizacja wyzwania i szanse, zagrożenia ekologiczne, ekonomiczne i społeczne; nieodwracalność globalizacji. Problemy zanieczyszczenia środowiska,...

 • Projektowanie urbanistyczne I. Obszary problemowe. Göteborg

  Kursy Online
  • M. Kostrzewska
  • M. Rembeza

  Przedmiotem studio projektowego jest zgłębianie wiedzy na temat transformacji terenów poprzemysłowych oraz ochrony walorów przestrzeni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dziedzictwo kulturowe i zmiany klimatu.  We współczesnych miastach problem transformacji terenów poprzemysłowych jest niezwykle istotnym elementem planowania i projektowania zrównoważonej przestrzeni miejskiej. Dlatego tak ważne jest, by zgłębiać tę tematykę,...

 • Kształtowanie przestrzennej efektywności energetycznej w zespołach zabudowy mieszkaniowej

  Głównym celem tego artykułu było wytyczenie kluczowych kierunków projektowych w ekologicznych zespołach zabudowy mieszkaniowej strefy klimatu umiarkowanego, pod względem przestrzennej efektywności energetycznej. Dokonano tego poprzez studia przypadków, analizę porównawczą i zestawienie wyników krytycznych parametrów związanych z przestrzenną efektywnością energetyczną w wybranych reprezentatywnych kompleksach mieszkaniowych. Ze...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Powstawanie oceanicznych aerozoli siarczanowych i ich wpływ na środowisko

  W pracy przedstawiono problem wpływu aerozoli morskich na środowisko i kształtowanie klimatu. Opisano cykl biogeochemiczny siarki w przyrodzie i źródła jej emisji. Główną uwagę poświecono związkom siarki powstającym w morzach i oceanach, a w szczególności dimetylosulfidowi (DMS) i procesom jego tworzenia. Wykazano jego znaczącą rolę w tworzeniu aerozoli siarczanowych. Przedstawiono hipotezę CLAW, która uwzględniając obieg związków...

 • OCENA KLIMATU PRACY W ZESPOLE WIELOKULTUROWYM

  Publikacja

  Artykuł dotyczy tematyki zespołów wielokulturowych, które ze względu na specyfikę globalnego rynku odgrywają coraz ważniejszą rolę we współczesnych organizacjach. Skoncentrowano się na kształtowaniu klimatu pracy zespołowej, który pozwala wykorzystać potencjał zespołu zróżnicowanego kulturowo, podkreślając potencjalne utrudnienia i ich źródła. Zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych, których celem było sprawdzenie, na ile...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Spotkanie autorskie

  Wydarzenia

  07-12-2022 18:00 - 07-12-2022 20:00

  Spotkanie z autorami książki pt. „Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka?”: Zygfrydem Witkiewiczem, Waldemarem Wardenckim, Anną Świercz.

 • Czy ziemia przetrwa inwazję ludzi?

  Wydarzenia

  07-12-2022 18:00 - 07-12-2022 20:00

  Biblioteka PG, Stowarzyszenie Absolwentów PG i Klub Kwadratowa zapraszają na promocję książki popularnonaukowej pt. ”Czy Ziemia przetrwa inwazję człowieka" - wieczór autorski ze współautorem, prof. Waldemarem Wardenckim

 • Projektowanie urbanistyczne IV 2023/24

  Kursy Online
  • A. Sas-Bojarska
  • A. Rubczak

  Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z problematyką planowania złożonych organizmów miejskich na przykładzie obszarów problemowych Aglomeracji Gdańskiej. Zadaniem do wykonania jest koncepcja urbanistyczna obszaru problemowego. Studenci zapoznają się z koniecznością systemowego i zintegrowanego planowania i projektowania urbanistycznego, z uwzględnieniem uwarunkowań i potencjału struktur miejskich, oraz potrzebą przeciwdziałania...

 • Zaufanie w zespołach pracowniczych – czy polskie zespoły są gotowe na empowerment?

  Zaufanie jest istotnym elementem klimatu pracy zespołowej i warunkiem budowania efektywnych zespołów, korzystających z potencjału zaangażowanych w realizację celu pracowników. Zaufanie jest też podstawą wdrażania w zespołach zasad empowermentu, rozumianego nie tylko jako przekazanie władzy członkom zespołu, ale również jako zdolność zespołu do przejmowania odpowiedzialności za realizację wybranego celu. W artykule przedstawiono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Field investigations of stack ventilation in a residential building with multiple chimneys and tilted window in cold climate

  Artykuł przedstawia wyniki pomiarów wykonanych w budynku mieszkalnym w północnej Polsce w zimnym klimacie podczas zimy i lata. Budynek zawierał kominy i uchylne okna. Pomierzono lokalne i wewnętrzne warunki klimatu oraz prędkości powietrza. Zaproponowano zmodyfikowany model uchylnych okien oparty na modelu wentylacji jednokierunkowej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An intelligent bathroom

  Publikacja

  W artykule opisano infrastrukturę inteligentnej łazienki. Opisano szereg czujników i układów wykonawczych mających na celu wspomaganie i nadzór nad osobą kąpiącą się, oraz kontrolą klimatu pomieszczenia. Zaproponowano metodę kontroli obecności osoby kąpiącej się i sposób pomiaru jej zachowania przy pomocy technik impedancyjnych i pomiaru EKG. Wszystkie urządzenia połączono w sieć radiową opartą o protokół ZigBEE, pokazano działanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Charakterystyka hydrogeochemiczna wód podziemnych rejonu Przylądka Rozewie na podstawie badań ich naturalnych wypływów

  Publikacja

  W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki badań, które były prowadzone w strefie brzegowej rejonu Przylądka Rozewie. Prowadzone w latach 2013-2014 badania miały charakter monitoringu podstawowych właściwości fizykochemicznych oraz oznaczenia składu jonowego wód wypływających ze zbocza w obrębie badanego terenu. Warunki hydrogeochemiczne rejonu Przylądka Rozewie są kształtowane pod wpływem specyficznego nadmorskiego klimatu,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • WPŁYW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA WARUNKI KLIMATU WEWNĘTRZNEGO

  Wentylacja grawitacyjna ze względu na niski koszt budowy jest najbardziej znanym i stosowanym systemem wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Tego rodzaju wentylacja jest ściśle zależna od warunków klimatu zewnętrznego i od prawidłowej jej obsługi. W artykule omówiono wpływ nieprawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej na komfort życia mieszkańców. Analizie poddanych zostało 11 różnych mieszkań z 8 budynków, w których...

 • Negocjacje w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy negocjacji prowadzonych w ramach organizacji. Na tle charakterystyki procesu negocjacji i styli negocjacyjnych pokazano strategiczne i operacyjne znaczenie negocjacji dla firm zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak również z klientami wewnętrznymi. Skoncentrowano się na negocjacjach w realizacji funkcji menedżerskich, podkreślając ich znaczenie dla budowania kultury organizacyjnej, klimatu zaufania i...

 • Gomphidius roseus (Fr.) Gill. (Basidiomycota) we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, Gomphidius roseus (Fr.) Gill. in Wdzydzki Landscape Park.

  Publikacja
  • M. S. Wilga

  - Rok 2004

  W artykule opisano stanowisko rzadkiego na niżu grzyba klejówki różowej. Jest gatunek górski, rozprzestrzeniony w strefie klimatu umiarkowanego. Grzyb wchodzi w zwiazki symbiotyczne z drzewami iglastymi, zwłaszcza ze sosną pospolitą. Opisane stanowisko połozone jest w kompleksie borów sosnowych na obszarze Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, w poblizu traktu prowadzącego z Loryńca do Szludronu. Wymieniono gatunki roślin i grzybów...

 • Doskonalenie przepływu wiedzy w wyższej uczelni

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu jest wskazanie sposobów doskonalenia zarządzania wiedzą w wyższej uczelni. Korzystając z propozycji opisy przepływu wiedzy w organizacji, przedstwionego oprzez K.E.Sveiby'ego, podjęto próbę jego odniesienia do wyższej uczelni. Analizę przeprowadzono w trójkącie relacji nauczyciel akademicki-uczelnia-otoczenie. Zidentyfikowano czynniki sprzyjające przepływowi wiedzy i sposoby ich wykorzystania oraz zagrożenia dla...

 • Wybrane zagadnienia kierunku dyplomowania

  Kursy Online
  • W. Tarełko

  Tematyka seminarium 1.Rola energetyki i źródła energii: konwencjonalne i niekonwencjonalne, nieodnawialne i odnawialne; kryteria wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 2.Struktura źródeł energii w świecie i w Polsce; zasoby węgla, ropy, gazu; prognoza wyczerpalności; protokół z Kioto; pakiet 3x20; rozporządzenie ministra gospodarki. 3.Efekt cieplarniany; obieg CO2 dłuższy i krótszy; rodzaje gazów cieplarnianych; hipotezy...

 • Multimedialny system monitorowania hałasu

  Celem projektu Multimedialny System Monitorowania Hałasu zrealizowanego w Politechnice Gdańskiej było opracowanie teleinformatycznego systemu monitorowania klimatu akustycznego, uwzględniając w szczególnym stopniu obrazowanie wpływu zagrożeń hałasowych na słuch. Rozwiązania wcześniej dostępne na rynku cechują wysokie koszty oraz ograniczone możliwości rozbudowy o nowe funkcje analizy sygnału akustycznego, ograniczenia technologiczne...

 • Pomiędzy kontrolą i zaufaniem – jakich liderów potrzebują wirtualne zespoły projektowe

  Artykuł dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym, które jest szczególnym wyzwaniem ze względu na rozproszenie geograficzne członków zespołu oraz porozumiewanie się za pośrednictwem technologii informacyjnej. Skoncentrowano się na utrzymywaniu odpowiedniej proporcji pomiędzy zaufaniem i kontrolą zespołu i opracowano listę rekomendacji dla liderów zespołów wirtualnych, dotyczących budowania zaufania i koordynacji pracy. Do realizacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Świadomość innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw

  W wielu raportach, przygotowywanych zarówno przez ośrodki polskie, jak i międzynarodowe, innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest dość słabo oceniana. W kontekście tworzenia i wdrażania innowacji istotna jest świadomość przedsiębiorców w zakresie konieczności tworzenia odpowiedniej kultury i klimatu organizacyjnego sprzyjającego realizacji procesu innowacyjnego. Należy też podkreślić istotną rolę, jaką w procesie innowacyjnym...

 • Miasto i wiatr

  Publikacja

  Wiatr jest poziomym lub prawie poziomym ruchem powietrza względem powierzchni ziemi wywołanym różnicą ciśnień. Na terenie otwartym, niezabudowanym jego działanie jest modyfikowane przez ukształtowanie terenu i zróżnicowanie materiałowe podłoża, które nagrzewa się w odmienny sposób. Na obszarach silnie zurbanizowanych zjawiska aerodynamiczne na poziomie wysokości zabudowy są bardzo złożone. Powietrze nie trafia bowiem na płaskie...

 • Ocena klimatu akustycznego w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57

  Publikacja

  W pracy przedstawiono wyniki badań poziomów dźwięku w przestrzeni pasażerskiej elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) serii EN57 podczas postoju, rozruchu, jazdy oraz hamowania. Badania przeprowadzono na podstawie autorskiej metodyki badawczej bazując na normie PNEN ISO 3381:Kolejnictwo. Akustyka. Pomiar hałasu wewnątrz pojazdów szynowych. Badania przeprowadzono na linii kolejowej nr 250 od przystanku Gdańsk Śródmieście do stacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WIRTUALNYM JAKO WYZWANIE DLA LIDERA ZESPOŁU

  Publikacja

  - Rok 2016

  Rozdział dotyczy zarządzania zespołem wirtualnym, który charakteryzuje się rozproszeniem członków zespołu oraz współpracą za pośrednictwem technologii informacyjnej. Tak funkcjonujące zespoły nakładają na lidera dodatkowe wyzwania związane z koniecznością kompensowania braku bezpośredniego kontaktu oraz samodzielnością poszczególnych osób w zespole. Przedstawiono najważniejsze zadania, które podnoszą efektywność zarządzania zespołem...

 • Niepewności w kwestii CO2 na tle globalnego ocieplenia

  Ditlenek węgla to powszechnie znany gaz, uczestniczący m.in. w procesie fotosyntezy. W ostatnich latach zyskał on jednak miano czynnika, który w głównej mierze przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego, a walka z emisjami CO2 stała się jednym z najważniejszym elementów polityki UE. Powiązanie tezy antropogenicznego wpływu na ocieplenie klimatu ze wzrostem stężenia ditlenku węgla w atmosferze, pociągnęło za sobą konsekwencje...

 • Charakterystyka polifenoli: występowanie, właściwości, przegląd metodyk analitycznych

  Polifenole należą do grupy wtórnych metabolitów roślin. Główne źródła w żywności, dzienne spożycie i biodostępność polifenoli zależą od gatunku rośliny, klimatu, sezonu, procesu obróbki i przyzwyczajeń kulturowych. Związki polifenolowe wykazują szereg korzystnych dla zdrowia właściwości, pośród których wymienia się głównie aktywność przeciwutleniającą, przeciwrakotwórczą i przeciwzapalną. Potencjalnie szerokie zastosowania tych...

 • Problem hałasu drogowego na przykładzie Gdyni

  Publikacja

  Głównym zagrożeniem dla klimatu akustycznego w Polsce jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej jest hałas drogowy, który dotyka głównie duże aglomeracje miejskie. Oddziałuje on negatywnie na samopoczucie i zdrowie osób narażonych na jago działanie. Artykuł przedstawia ten problem na przykładzie pomiarów hałasu drogowego w Gdyni. W celu wykonania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku wybrano dwa punkty pomiarowe zlokalizowane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Najważniejsze fitopatogeny wirusowe, grzybowe i bakteryjne atakujące rośliny rolnicze w klimacie umiarkowanym

  Publikacja

  - Rok 2017

  Zakażenia fitopatogenami stanowią poważne zagrożenie dla rolnictwa oraz przemysłu opartego na produktach roślinnych. Często prowadzą do ogromnych strat na rynku wynikających z przymusowego usuwania zakażonych roślin i plonów, mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, a nawet powodować zatrucia wśród ludzi, oraz zwierząt. Kluczowym wydaje się więc dogłębne poznanie fitopatogenów i w dalszej perspektywie opracowanie skutecznej ochrony...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2019

  Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne, kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Hamburg : The European Green Capital Award 2011 : miasto o zrownoważonym rozwoju, przyjaznym środowisku naturalnemu

  W roku 2011 nagrodę "The European Green Capital Award" otrzymał Hamburg, jako miasto, które ustanowiło kompleksowy program ochrony klimatu oraz w sposób ekologiczny rozwiązuje liczne problemy wiążące się z zarządzaniem metropolią. Publikacja przedstawia różnorodne inicjatywy miasta na rzecz ochrony środowiska: od przyjaznego transportu publicznego po rozbudowę terenów zielonych. Miasto wyznaczyło sobie ambitny cel redukcji emisji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Specyfika muraw kserotermicznych Suwalskiego Parku Krajobrazowego

  Publikacja

  - PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY - Rok 2022

  Suwalski Park Krajobrazowy (NE Polska) charakteryzuje się dużą różnorodnością cech geomorfologicznych i klimatu odmiennego od innych regionów Polski. Na terenie Parku występuje roślinność kserotermiczna, ale jej fizjonomia i skład gatunkowy jest uważany za specyficzny i charakterystyczny tylko dla tego regionu. W porównaniu z południowym użytki zielone, udział gatunków charakterystycznych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Technologie prośrodowiskowe dla budynków miejskich

  Współczesne duże miasta na całym świecie charakteryzują się dużą i wciąż rosnącą intensywnością zabudowy. Jest to tendencja utrwalona, którą pogłębia idea „miasta zwartego” jako rozwiązania dla problemu nadmiernego rozrastania terytorialnego i rozpraszania się struktury terenów miejskich. Jednocześnie realną potrzebą współczesnych miast jest poprawa jakości ich środowiska (eliminacja zanieczyszczeń, minimalizacja zjawiska miejskiej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aspekty środowiskowe kształtowania zabudowy w przestrzeniach miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Budynek zgodny a ideą zrównoważonego rozwoju to system rozwiązań architektonicznych i technicznych otwarty na naturalne otoczenie i głęboko z nim związany. Otoczenie budynków miejskich składa się z elementów antropogenicznych oraz naturalnych silnie przekształconych przez człowieka. W takiej sytuacji hierarchia celów ekologicznych i drogi dochodzenia do nich są inne niż w przypadku terenów otwartych lub o małej intensywności zabudowy....

 • Architektura zintegrowana z zielenią. Szpalery drzew liściastych jako ochrona przeciwsłoneczna budynków

  Publikacja
  • J. Janiak

  - Rok 2021

  Praca dotyczy integracji drzew i architektury jako formy ochrony przeciwsłonecznej budynku w zabudowie miejskiej. Wykorzystanie zieleni wysokiej jako elementu zacieniającego zabudowę zbadano na przykładzie wybranego układu, tj. ulicy wraz ze szpalerem drzew liściastych wzdłuż każdej z pierzei przy uwarunkowaniach wilgotnego klimatu kontynentalnego. W analizie nasłonecznienia elewacji osłoniętej przez roślinne elementy zacieniające...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Charakterystyka czynników modyfikujących skład wód powierzchniowych na obszarach peryglacjalnych o znikomej działalności antropogenicznej ze szczególnym uwzględnieniem degradacji wieloletniej zmarzliny i recesji lodowców

  Publikacja

  - Rok 2018

  Degradacja wieloletniej zmarzliny oraz recesja lodowców są czynnikami modyfikującymi skład chemiczny wód powierzchniowych na wybranych obszarach peryglacjalnych o znikomym wpływie antropopresji na środowisko. Do badań zostały wybrane dwa obszary: (1) Dolina Jezior (Mongolia) oraz (2) zachodnie wybrzeże Zatoki Admiralicji (Wyspa Króla Jerzego). Badania próbek wód obejmowały analizy chemiczne związków organicznych i nieorganicznych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu