Wyniki wyszukiwania dla: DZIENNA JAKOŚĆ ŻYCIA - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: DZIENNA JAKOŚĆ ŻYCIA

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: DZIENNA JAKOŚĆ ŻYCIA

 • Jakość życia w rodzinie.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2004

  Artykuł stanowi kontynuację publikacji dotyczących jakości życia. Tym razem omawiana jest bardzo ważna sfera jakości życia człowieka, a mianowicie jakość życia rodzinnego, które stanowi istotny dla społeczeństwa obszar ludzkiej działalności.

 • Jakość życia jest zmienna

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  Chyba każdy z nas chciałby, aby jego życie było jak najpiękniejsze. Garść informacji o tym, jaka może być jakość życia i co się przez to rozumie - przedstawiono w tym artykule.

 • Jakość życia na co dzień.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2002

  W opracowaniu przedstawiono refleksje autora po napisaniu książki pod tym samym tytułem. Refleksje te dotyczą problematyki jakości życia w aspektach przeżyć człowieka i społeczno-gospodarczego znaczenia tej problematyki.

 • Jakość życia na co dzień. O umiejętności kształtowania swego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2002

  W książce zamieszczono wiadomości podstawowe dotyczące jakości życia oraz rozpatrzono szczegółowo sześć sfer jakości życia. Zamieszczono wytyczne i przykłady dotyczące wyznaczania poziomu jakości życia przez zainteresowanych czytelników.

 • Wpływ polityki zdrowotnej na jakość życia seniorów

  Publikacja

  - Rok 2015

  Starzenie się społeczeństw jest zjawiskiem globalnym, które jest nieuniknione, ale jego skutki są możliwe do monitorowania i prognozowania. Jakość życia ludzi zależy od wielu czynników, ale w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od ich stanu zdrowia. W starzejącym się społeczeństwie pojawiają się nowe wyzwania, przed którymi stają decydenci odpowiadający za prowadzenie polityki zdrowotnej. Właściwe jej kształtowanie wymaga posiadania...

 • Mobilność miejska a jakość życia mieszkańców - Kontekst zrównoważonego rozwoju

  Publikacja

  - Rok 2014

  Mobilność miejska, rozumiana w niniejszym artykule jako codzienne przemieszczanie się osób i towarów, związana jest niemal ze wszystkimi aspektami życia w mieście. Podróżujemy do szkoły, pracy, urzędów czy służby zdrowia, po zakupy i do znajomych; przemieszczamy się dla relaksu i dla sportu lub żeby po prostu nie siedzieć w miejscu i sprawdzić czy coś ciekawego dzieje się gdzieś indziej; wykonujemy podróże służbowe, wysyłamy lub...

 • Nauka w świecie cyfrowym okiem młodego inżyniera - jakość życia a jakość powietrza w miastach

  Publikacja

  Obecne w powietrzu zanieczyszczenia biorą udział w procesach zmian klimatycznych, a także bezpośrednio wpływają na ludzkie zdrowie, przejawiając toksyczność w wyższych stężeniach oraz zwiększając ryzyko występowania szerokiej gamy chorób. Jest to szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców dużych miast oraz tych znajdujących się w grupach ryzyka. Dlatego też bardzo ważna pozostaje kwestia monitorowania stanu zanieczyszczenia powietrza...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Tytułem wstępu : Wpływ jakości powietrza na jakość życia i zdrowie człowieka

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zanieczyszczenie powietrza zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego, jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym występującym zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Wobec tego na całym świecie kładzie się coraz większy nacisk na badania mające na celu oznaczanie głównych zanieczyszczeń powietrza, zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz wpływu skutków skażenia środowiska na stan zdrowia i jakość...

 • Wpływ wolontariuszy na jakość życia chorych i rodzin w opiece paliatywnej

  Publikacja

  - Rok 2020

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej

  Wydarzenia

  26-05-2022 14:00 - 26-05-2022 15:30

  Wykład wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska, GUMed, dr hab. Magdalena Błażek, GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG

 • Ocena wpływu polityki zdrowotnej na jakość życia starzejącego się społeczeństwa w krajach UE

  Starzenie się społeczeństw w Europie powoduje wiele problemów społecznych i ekonomicznych. Polityka zdrowotna i jakość opieki zdrowotnej wpływają na stan zdrowia osób starszych, a tym samym na jakość ich życia. Artykuł jest próbą oceny polityki zdro-wotnej w krajach Unii Europejskiej w kontekście jakości życia. Wykorzystano metodę Data Envelopment Analysis i koncepcję helmsmana, powszechnie stosowane do oceny różnych rodzajów polityki....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • LQT – czy technologie poprawiające jakość życia mogą stać się szansą rozwojową dla pomorskich przedsiębiorstw MSP

  Publikacja

  - Rok 2014

  .

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakość życia kobiet w przebiegu ciąży, połogu i laktacji w zależności od stanu odżywienia przed ciążą

  Publikacja
  • D. Matuszyk
  • M. Schlegel-Zawadzka
  • P. Jagielski
  • M. Dziedzic

  - Problemy Pielęgniarstwa - Rok 2016

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakość życia w mieście Psychologiczne i środowiskowe wyznaczniki jakości życia w mieście.

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab Michał Jaśkiewicz   Program finansujący: NCN Sonata 8

 • Weronika Maria Mazurkiewicz dr inż. arch.

  Jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego oraz czynnym architektem urbanistą.Od 2018 roku jest również członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz stowarzyszenia AESOP (Thematic Group for Public Spaces and Urban Cultures). Odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym University of Ljubljana, University of Technology of Wiena, University...

 • Daylight recommendation for building interiors in the selected national building and lighting regulations in the EU

  Publikacja

  The quality of life within building environment is closely linked to the quality of daylight effectively delivered into the living space. The paper describes the results of the normative documents review and a comparative analysis, based on which daylight recommendations present in national regulations have been compiled.

 • Zmienność dziennej jakości życia.

  Publikacja
  • R. Kolman
  • B. Pytko

  - Rok 2002

  W opracowaniu opisano fragment badań dotyczących zmienności dziennej jakości życia. Badania zrealizowane zostały w Zespole Badawczym Jakości Życia Akademii Morskiej w Gdyni. Zamieszczono wyniki badań oraz ich komentarz.

 • Zarządzanie jakością własnego życia.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2004

  W opracowaniu zamieszczono wybrane elementy teorii przemian jakościowychprocesów jakości życia. Zaprezentowano modele zarządzania jakością własnego życia osób nie oczytanych i oczytanych w zagadnieniach jakości życia.

 • Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

  Czasopisma

  ISSN: 2451-0769 , eISSN: 2451-0777

 • Potrzeba badań jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] zamieszczono m.in. definicje najważniejszych pojęć dotyczących problematyki życia oraz zwięzłą charakterystykę sześciu dziedzin stanowiących elementy składowe całościowo ujmowanej jakości życia. W tym opracowaniu powinniśmy zająć się problematyką wielostronnych badań jakości życia. W jakim celu tego rodzaju badania są podejmowane? Bardzo ogólnikowa odpowiedź na to pytanie brzmi: "aby poznać tajniki naszego...

 • Sposoby oceny jakości życia

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Q Jakości - Rok 2003

  W poprzednim artykule [1] naświetlono działalność istniejących w Polsce zespołów badawczych, które zajmują się badaniem jakości życia oraz przedstawiono niektóre istotniejsze wyniki tych badań. W tym artykule dokonana zostanie próba zaprezentowania czytelnikom nieskomplikowanej metody oceny jakości własnego życia.

 • Ocena jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce

  Publikacja

  - Śląski Przegląd Statystyczny - Rok 2013

  W pracy zastosowano dwa modele teoretyczne do oceny jakości życia wschodzącej klasy wyższej w Polsce. Jakość życia wyrażono za pomocą wskaźnikowej zmiennej „zadowolenie z życia” na 5-stopniowej skali Likerta. Model pierwszy zakłada ciągły charakter pomiaru wyników skali Likerta i wykorzystuje ortogonalną regresję epsilon. Model drugi respektuje porządkowy pomiar skali Likerta i korzysta z porządkowej regresji logistycznej. Dane...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Psychologia Jakości Życia

  Czasopisma

  ISSN: 1644-1796

 • Cykl życia projektu europejskiego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Projekt europejski stanowi nową kategorie projektów w polskiej gospodarce. Ma on cechy wyróżniające go od innych projektów. Różnice te wynikają z potrzeby spełnienia wymagań narzucanych przez sponsora tych projektów - Unię Europejską. Kluczowe cechy charakteryzują projekty europejskie zestawiono w podziale na fazy cyklu życia projektu.

 • Między konsumpcjonizmem a ascetyzmem ekologicznym: problem ekologicznej jakości ekologicznego stylu życia.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy podjęty jest problem ekologicznej redefinicji pojęcia ''jakość życia''. Jako drogą poszukiwań wskazuje się orientację na kształtowanie nowego paradygmatu socjo-ekonomicznego i nowego socjokulturowego wzorca potrzeb budowanego na nowych, proekologicznych motywacjach.

 • Determinanty socjologiczne w ocenie jakości życia

  Publikacja

  - Rok 2010

  W niniejszym rozdziale autorzy przedstawili kluczowe aspekty wpływajace na ocenę jakości życia w obszarze socjologicznym. Zaprezentowano miejsce tego obszaru w klasycznych modelach oceny jakości życia, a także sklasyfikowano kluczowe kryteria obszaru, będące podstawą przeprowadzonych badań. Wynikiem dokonanej analizy jest uszczegółowienie determinant elementarnych obszaru socjologicznego w ocenie jakości życia

 • Digital Innovations and Smart Solutions for Society And Economy: Pros and Cons

  Publikacja

  Recent developments in artificial intelligence (AI) may involve significant potential threats to personal data privacy, national security, and social and economic stability. AI-based solutions are often promoted as “intelligent” or “smart” because they are autonomous in optimizing various processes. Be-cause they can modify their behavior without human supervision by analyzing data from the environ-ment, AI-based systems may be...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Przywódcy życia polonijnego w Estonii

  Publikacja

  - Rok 2011

  W funkcjonowaniu wspólnot mniejszościowych i etnicznych jako mikrostruktur społecznych szczególnie ważną rolę pełnią przywódcy, którzy są głównymi architektami przeobrażeń życia polonijnego. Polacy w Estonii to społeczność zdeterminowana rosyjską tożsamością kulturową; w świadomości zachowuje identyfikację z polskością, zaś w postawach, zachowaniach społecznych bliskie są jej wzory kultury politycznej Rosji. Liderzy generalnie...

 • Studium oceny cyklu życia statku.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono pierwszą próbę zastosowania techniki oceny cyklu życia do oszacowania strat środowiskowych związanych z budową statku. Przedstawiono dane dotyczące trzech typów statków: trawlera rybackiego, promu pasażerskiego oraz konternerowca.

 • Sposób bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi i układ optoelektroniczny do bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi

  Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do bezinwazyjnego pomiaru glukozy we krwi, za pomocą detekcji synchronicznej wykorzystującej pomiary widm Ramana i pomiary pulsoksymetrem, w którym nie zachodzi konieczność naruszania ciągłości tkanek. Osoby, które z powodów zdrowotnych muszą każdego dnia badać poziom glukozy we krwi, najczęściej używają do tego celu glukometru. Wiąże się to z wielokrotnymi nakłuciami...

 • Jakość naszych przeżyć.

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2004

  W opracowaniu rozpatrzono czynniki kształtujące przeżycia człowieka. Do najważniejszych czynników zalicza się: wychowanie, kształcenie, pracę, wzbudzane uczucia i codzienne doznania. Zaproponowano korzystanie z ankiety, która pozwala ocenić jakość naszych przeżyć.

 • Zarządzanie i Jakość

  Czasopisma

  ISSN: 2658-2104

 • Tendencje przemian w obrazie życia polskiej diaspory w Kanadzie

  Publikacja

  - Rok 2011

  Cechą współczesnych przemian cywilizacyjnych są nasilające się ruchy migracyjne. Jednym z państw cieszących się nieustającą popularnością wśród imigrantów jest Kanada. Podkreśla się głównie takie walory wyznaczające atrakcyjność Kanady jako kraju osiedlenia, jak: wysoka jakość życia, wielokulturowy charakter kraju sprzyjający imigrantom, dobrze prosperująca gospodarka, doświadczenia władz kanadyjskich w realizowanej polityce imigracyjnej,...

 • Marek Wysocki dr hab. inż. arch.

  Pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, zatrudniony na PG od 15 listopada 1989 r.  w Katedrze Techniki Budownictwa (obecnie Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego). W 2001 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych, a w 2012 r. na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej uzyskał tytuł dr. hab. W maju 2017 roku powołany został na stanowisko profesora nadzwyczajnego...

 • Styl życia a choroby układu sercowo-naczyniowego.

  Publikacja

  - Rok 2007

  Prewencja chorób układu sercowo-naczyniowego, zarówno pierwotna jak i wtórna, rozpoczyna się od zmiany zachowań zdrowotnych pacjentów, takich jak: zaprzestanie palenia tytoniu, zdrowe odżywianie, zwiększenie aktywności fizycznej, oraz nabycie umiejetności zwalczania stresu. W świetle przeprowadzonej analizy opublikowanych programów badawczych istotnym jest kształcenie lekarzy w zakresie umiejętności modyfikacji stylu życia pacjentów.

 • ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ OBIEKTU W UJĘCIU KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA

  W artykule przedstawiono wstępne informacje, niezbędne do ustalenia zakresu i kierunku opracowania koncepcji metody optymalizacji kosztów cyklu życia wybranych obiektów budowlanych. Zwrócono uwagę na ścisłe powiązanie pomiędzy decyzjami podejmowanymi na etapie projektowania a wydatkami ponoszonymi w toku utrzymania i użytkowania obiektów, zaprezentowano specyfikę kosztów cyklu życia i składowe tych kosztów oraz przykład zastosowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Związki organiczne, ich źródła emisji i wpływ na jakość powietrza wewnętrznego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Całkowite wyeliminowanie związków organicznych z powietrza wewnętrznego jest niemożliwe. Z tego powodu oprócz prognozowana poziomu stężeń analitów z grupy lotnych związków organicznych na podstawie znajomości parametrów kształtujących jakość powietrza wewnętrznego konieczna jest również kontrola poziomu stężeń tych związków w powietrzu wewnętrznym. Scharakteryzowanie składu chemicznego zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego oraz...

 • Drogowskazem - style życia

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule przedstawiono współczesne uwarunkowania kształtowania sieci transportowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przemian społecznych i gospodarczych warunkujących zmianę zachowań transportowych globalizującego się społeczeństwa

 • ANALIZA CYKLU ŻYCIA WYROBÓW BUDOWLANYCH (LCA) - ChB 2021/2022 zima

  Kursy Online
  • I. Sinkiewicz
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • A. Kuczyńska-Łażewska

  ANALIZA CYKLU ŻYCIA WYROBÓW BUDOWLANYCH (LCA) - inżynierskie, (sem. 5)

 • Jakość docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki badań docierania jednotarczowego drobnych elementów ceramicznych. Analizowano wpływ warunków docierania na jakość powierzchni dla pierścieniowego układu kinematyczego docierarki.

 • Kształcenie ustawiczne jako forma poprawy jakości życia ludzi starszych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł skupia się na zagadnieniach poprawy warunków życia i pracy pracowników 50+. Jednym ze sposobów takiej poprawy jest kształcenie ustawiczne. Przedstawiono model systemu kształcenia ustawicznego.

 • Indywidualna przedsiębiorczość alternatywą dla bezrobotnych po 50. roku życia

  Celem opracowania jest próba odpowiedzi na dwa pytania: jaka jest motywacja osób po 50. roku życia do stania się przedsiębiorcą oraz jaka jest efektywność działań wspierających indywidualną przedsiębiorczość wśród bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w Polsce. Odpowiedzi na tak sformułowane pytania umożliwiła analiza i systematyka wyników badań dotyczących przedsiębiorców w wieku powyżej 50....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ochrona zdrowia i życia na morzu. Statki szpitale

  Publikacja

  - Rok 2018

  Ratowanie życia oraz opieka nad chorym w środowisku morskim jest szczególnym wyzwaniem i zadaniem. Na początku XX-tego wieku nastąpił przełom w niesieniu pomocy osobom rannym oraz chorym, którzy ze względu na pobyt na obiekcie pływającym miały ograniczony dostęp do lekarza czy ośrodka zdrowia. Pojawiły się statki, które pełniły rolę pływających szpitali. Ich działalność wynikała z określonych sytuacji niosących zagrożenie dla zdrowia...

 • Zastosowanie metody szacowania kosztów cyklu życia w zarządzaniu infrastrukturą transportową

  Zarządzanie infrastrukturą transportową powinno przebiegać w myśl zrównoważonego rozwoju. Należy podejmować działania i czynności, które łączą w sposób optymalny aspekty środowiskowe, społeczne oraz wydatki ponoszone na rzecz infrastruktury. W artykule przedstawiono koncepcję myślenia w cyklu życia uwzględniające powyższe problemy. Praktycznym narzędziem służącym do zarządzania infrastrukturą transportową jest metoda szacowania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Elastyczne formy zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia

  Publikacja

  - Rok 2014

  Jednym z podstawowych problemów polskiego rynku pracy jest powszechne zastępowanie przez pracodawców umów o pracę, zatrudnieniem cywilnoprawnym bądź nadużywanie zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Jednocześnie w Polsce w dynamicznym tempie rozwija się szara strefa oraz jej udział w oficjalnym PKB. W związku z powyższym rygoryzm ustawowy, z jednej strony oraz praktyka życia gospodarczego, z drugiej...

 • Poziom życia w regionach państw nordyckich z uwzględnieniem zależności przestrzennych

  Sąsiedztwo geograficzne oraz wspólne korzenie historyczne sprawiają, że państwa nordyckie, niesłusznie dość często traktowane są jako jedność. W rzeczywistości jednak, poszczególne regiony państw nordyckich są zróżnicowane pod względem szeroko rozumianego rozwoju społecznego i gospodarczego. Celem niniejszego opracowania jest analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia ludności w regionach NUTS-3 państw nordyckich. Jako...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ocena kosztu cyklu życia szyn kolejowych w modernizacji układów geometrycznych

  W pracy przedstawiono uwarunkowania historyczne, które doprowadziły do opracowania metod szacowania kosztu życia inwestycji. Opisano podstawowe założenia LCC według modelu przedstawionego w Normach oraz opracowanego w projekcie INNOTRACK. Zaproponowano połączenie powyższych metod i dostosowanie ich do oceny kosztu życia szyn kolejowych w Polce. Przedstawiono elementy wpływające na koszt utrzymania nawierzchni szynowej oraz metody...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Tradycyjne cykle życia oprogramowania

  Publikacja

  - Rok 2002

  Praca prezentuje uznane i powszechnie stosowane cykle wytwarzania i ewolucjioprogramowania systemów informatycznych, takie jak cykl klasyczny (kaskado-wy), model V wytwarzania z zapewnianiem jakości, prototypowanie wymagań, mo-del spiralny i przyrostowy. Nieduży przykład ilustruje sposób doboru strate-gii wytwarzania.

 • Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Przedmiotem monografii jest ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w państwach członkowskich Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym oraz wskazanie dysproporcji w tym zakresie, a także badanie występowania konwergencji społecznej i wpływu wzrostu gospodarczego na poziom życia ludności. Mimo że problematyka poziomu życia ludności państw jest szeroko omawiana w literaturze ekonomicznej, to jednak prezentowana monografia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jakość powietrza wewnętrznego analityka i monitoring

  Publikacja

  Jakość powietrza wewnętrznego jest istotnym parametrem wpływającym na dobresamopoczucie i zdrowie człowieka. Kluczowego charakteru nabiera jego nieus-tanna kontrola i oznaczanie zawartości zanieczyszczeń, występującym w nim naróżnych poziomach stężeń. Do oceny jakości powietrza wewnętrznego wykorzys-tywana jest technika dozymetrii pasywnej. Przedstawiono podsumowanie donie-sień literaturowych na temat dozymetrów pasywnych stosowanych...