Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ PROCESÓW - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ PROCESÓW

Wyniki wyszukiwania dla: JAKOŚĆ PROCESÓW

 • Badanie procesów usuwania zanieczyszczeń i wpływu ogrodów deszczowych na jakość wód opadowych

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Magda Kasprzyk   Program finansujący: MINIATURA

  Projekt realizowany w Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Wpływ rodzaju zanieczyszczenia powierzchni na jakość złączy lutowanych

  Lutowanie twarde jest jednym z podstawowych procesów spajania stosowanym coraz szerzej w przemyśle. Ze względu na własności wytrzymałościowe często wykorzystuje się złącza zakładkowe. Zastosowanie połączeń lutowanych na odpowiedzialne konstrukcje determinuje konieczność szczególnego dbania o jakość złączy m.in. przez odpowiednie oczyszczenie łączonych powierzchni. W pracy przedstawiono wyniki badań nieniszczących połączeń lutowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modelowanie procesów i sterowania instalacji komponowania asfaltów

  Asfalty są obecnie jednymi z kluczowych produktów rafinerii nafty. Zapewnienie wymaganej jakości tych produktów ma wpływ na jej wyniki ekonomiczne. Wymagana jakość uzyskiwana jest poprzez utrzymanie laboratoryjnie wyznaczonych stosunków ilościowych pomiędzy komponentami. Zadanie to realizowane jest przez hierarchiczne układy sterowania automatycznego. Niezadowalająca jakość działania tych układów może wynikać z braków i niedokładności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Standaryzacja procesów w inicjatywach klastrowych na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej

  Autorzy na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej omawiają kwestie związane ze standaryzacją procesów w obrębie inicjatywy klastrowej. Inicjatywy klastrowe są naturalną formą współpracy w całej branży turystycznej, gdzie o sukcesie produktu finalnego współdecyduje wiele podmiotów. Wypracowanie wspólnych standardów dla poszczególnych grup instytucji zaangażowanych w inicjatywie przełożyłoby się na wyższą jakość oferowanych...

 • Optymalizacja procesów prefabrykacyjnych przyszłością branży budowlanej

  Intensywny rozwój technologiczny w zakładach prefabrykacji będzie miał wpływ na: krótszy czas wznoszenia obiektów; lepszą jakość końcową obiektów uzyskiwaną dzięki wprowadzeniu automatyzacji linii produkcyjnych w zakładach prefabrykacji; ochronę środowiska przez lepsze zarządzanie surowcami; wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych pozwalających na produkcję m.in. smuklejszych elementów, przez co możliwe będzie uzyskanie większej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Nadzorowanie procesów dynamicznych w układach mechanicznych

  Publikacja

  - Rok 2012

  W monografii przedstawiono istotę i znaczenie problematyki nadzorowania procesów dynamicznych w wybranych układach mechanicznych, pod kątem zapewnienia zamierzonego przebiegu procesu. Temu celowi podporządkowano autorską metodę sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości względem trajektorii ruchu zadanego, która znalazła zastosowanie do nadzorowania procesów dynamicznych w układach niestacjonarnych o działaniu...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Wspieranie procesów windykacji przez systemy telefonii VoIP

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy oceniono możliwości budowy ekonomicznego, zautomatyzowanego systemu wspierającego procesy windykacji opartego o rozwiązania telefonii VoIP. Omówiono uwarunkowania techniczne realizacji takiego systemu, w szczególności zwrócono uwagę na odmienną jakość usług telefonii IP oferowaną przez różnych operatorów. Przedstawiono autorski system informatyczny wspierający windykację, omówiono ograniczenia jakie nałożono na system podczas...

 • Niepewność i ryzyko podczas podejmowania decyzji logistycznych w budownictwie

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  W artykule przedstawiono teoretyczny pogląd na konieczność integracji wielu czynników wpływających na jakość planowania przebiegu prac budowlanych i logistyki budowy. Ze względu na niedeterministyczny charakter czasu realizacji procesu budowlanego, jak również logiczną strukturę środowiska budowy i procesów logistycznych, pojawia się szereg pytań, na które poszukuje się odpowiedzi.

 • Modelowanie obwodu łącznika energoelektronicznego w programach symulacji PSpice i TCad. Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice. XII cykl seminariów zorganizowanych przez PTETiS, Oddział Gdańsk.

  W referacie zaprezentowano sposób modelowania obwodu łącznika energoelektronicznego w klasycznych programach symulacyjnych, takich jak PSpice oraz TCad. Wykonano analizę matematyczną równań związanych z komutacją układu łącznika energoelektronicznego podczas procesu wyłączania. Wyjaśniono wpływ poszczególnych parametrów obwodowych na jakość procesów komutacyjnych łącznika energoelektronicznego. Ocenę opracowanych modeli łączników...

 • Wykorzystanie teorii ograniczeń do realizacji zasad koncepcji Lean

  Złożone i dynamiczne otoczenie wymaga nieustannych zmian i doskonalenia działalności organizacji oraz rekonfiguracji procesów realizowanych w sieciach organizacji. Przed organizacjami stawiane są liczne wyzwania. Wymagania rynku powodują, że za pożądane metacechy organizacji można uznać elastyczność, jakość oraz innowacyjność. Ponadto wewnętrzne naciski na poprawę efektywności funkcjonowania organizacji wymagają ograniczania kosztów...

 • Jan Hupka prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Migracje ludności we współczesnej rzeczywistości globalnej

  Publikacja

  - Rok 2009

  Za globalne zwykło uważać się procesy które swoim zasięgiem bądź w zakresie występowania czy oddziaływania dotyczą całego świata. Znaczącym zmianom ulegają procesy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Podlegają one przeobrażeniom jakościowym i ilościowym, tworząc nierzadko nową jakość. Jedną ze znamiennych cech rozwoju społeczeństw od zarania tworzenia się struktur organizacji społecznych i politycznych była i jest ruchliwość przestrzenna...

 • Energochłonność pralnic przemysłowych z technologią ozonowania

  W wyniku wprowadzenia ozonu do procesu czyszczenia uzyskuje się lepszą jakość wody usuwanej z procesów prania do kanalizacji. Woda będąca pozostałością po zakończonym procesie zawiera między innymi mniej pozostałości środków chemicznych, mniej pozostałości patogenów oraz posiada stabilne pH. Ponadto użycie ozonu w procesie czyszczenia tkanin prowadzi do redukcji zużycia wody i energii w poszczególnych cyklach płukania i suszenia,...

 • Dynamic Analysis of Enterprise Business Scenarios

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono system wspomagający projektowanie i poprawęscenariuszy procesów biznesowych. Scenariusze są wykonywane oraz monitorowane w środowisku SOA. Zaproponowany system oferuje dynamiczne gromadzenie i ocenianie metryk scenariuszy. Na podstawie wyników analizy wydajność, jakość oraz użyteczność scenariuszy są ulepszane. Dzięki elastycznemu API, system obsługuje dowolną rozszerzalną technologię wykonania scenariuszy...

 • Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawione w tej pracy koncepcje i metody zarządzania potwierdzają, że wykorzystanie orientacji na jakość i w ramach tego na stałe usprawnianie, przynosi pozytywne efekty nie tylko w odniesieniu do procesów produkcyjnych, ale także wszelkiego rodzaju procesów związanych z realizacją usług, w tym działań wspierających procesy operacyjne, we wszystkich obszarach funkcjonalnych organizacji. Szczególnie istotny jest korzystny wpływ...

 • Rozdz. 5 Możliwości oceny produktywności szkoły wyższej.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Budowanie społeczeństwa wiedzy wymaga wprowadzenia nowych metod zarządzania szkołami wyższymi. Konieczne jest monitorowanie efektywności procesów naukowo-badawczych. Jednym z mierników może być produktywność. Przedstawiono związki produktywności z wiedzą i informacją. Zwrócono uwagę na problemy z oceną produktywności w systemach usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Uczelnia, aby przetrwać musi utrzymać...

 • Globalizacja jako czynnik determinujący współczesne stosunki międzynarodowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Jedną z podstawowych prawidłowości współczesnych przeobrażeń stosunków międzynarodowych jest proces globalizacji. Przeobrażenia nauki i techniki szczególnie zakresie środków transportu i technik komunikacji wpłynęły na nową jakość życia kształtując postawy i zachowania tak jednostek, jak i całych społeczności. Zauważa się wiele prawidłowości wyznaczających nową jakość w takich dziedzinach, jak ekonomia, kultura, polityka. Dziedziną...

 • ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA STEROWANIA PREDYKCYJNEGO TURBINĄ PAROWĄ ELEKTROWNI JĄDROWEJ

  Artykuł przedstawia wyniki wstępnej analizy możliwości zastosowania sterowania predykcyjnego MPC turbiną parową elektrowni jądrowej. Tradycyjnie przyjmuje się, że turbina pracuje w jednym punkcie pracy odpowiadającym jej mocy nominalnej, co pozwala na stosowanie klasycznych regulatorów PID. Synteza sterowania dla warunków zmiennego punktu pracy wymaga uwzględnienia nieliniowego charakteru procesów turbiny oraz możliwości naruszania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykorzystanie technik chemometrycznych w badaniach zanieczyszczeń opadówatmosferycznych.**2003, 119 s. 40 rys. 27 tab. bibliogr. 198 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /17.11.2003/ Wydz. Chemiczny Promotor: prof. dr hab. inż. J. Namieśnik

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca dotyczy wykorzystania technik chemometrycznych w badaniach zanieczysz-czeń próbek wód opadowych. Prowadzono oznaczenia związków nieorganicznych wpróbkach wód opadowych (jonów azotanowych, siarczanowych, fosforanowych,fluorkowych, chlorkowych, amonowych, wapniowych, sodowych, potasowych i mag-nezowych). Równocześnie analizowano dane dotyczące objętości, wartości pHoraz przewodności elektrolitycznej próbek opadów atmosferycznych.Przeprowa-dzono...

 • Wykorzystanie technik analitycznych do oceny emisji lotnych związków organicznych uwalnianych z materiałów polimerowych, jako obiecujące rozwiązania w kontroli ich jakości – Część 1

  Dynamiczny wzrost w zakresie wykorzystania szerokiej gamy materiałów polimerowych w produkcji przedmiotów codziennego użytku powoduje, że mogą one znacząco wpływać na rodzaj i ilość związków chemicznych występujących w środowisku zewnętrznym (outdoor), jak i w środowisku wewnętrznym (indoor), takich jak pomieszczenia mieszkalne oraz środowiska pracy (stanowiska pracy). Bardzo istotny wpływ na jakość środowiska wewnętrznego ma...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • New generation speech aid for stuttering people

  Publikacja

  - Rok 2008

  Współczesne Cyfrowe Procesory Sygnałowe (ang. DSP) mają niewielkie wymiary, ale są w stanie re-alizować złożone algorytmy. Ich dodatkową zaletą jest łatwość wymiany oprogramowania, a co za tym idzie łatwość zmiany dziedziny zastosowań. Wykorzystując możliwości procesów stało się możliwe budowanie miniaturowych protez słuchu i mowy. W referacie skupiono się na zagadnieniach związanych z projekto-wanie i implementacją algorytmów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • New generation speech aid for stuttering people

  Publikacja

  Współczesne Cyfrowe Procesory Sygnałowe (ang. DSP) mają niewielkie wymiary, ale są w stanie re-alizować złożone algorytmy. Ich dodatkową zaletą jest łatwość wymiany oprogramowania, a co za tym idzie łatwość zmiany dziedziny zastosowań. Wykorzystując możliwości procesów stało się możliwe budowanie miniaturowych protez słuchu i mowy. W referacie skupiono się na zagadnieniach związanych z projekto-wanie i implementacją algorytmów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Hanna Obarska-Pempkowiak prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Zrównoważona odnowa przestrzeni miejskiej

  Publikacja

  Celem rozprawy doktorskiej jest ocena metod i instrumentów odnowy przestrzeni miejskiej o oddziaływaniu ponadlokalnym i warunkowanych równoważeniem rozwoju oraz porównanie ich wykorzystania w wybranych krajach Unii Europejskiej. W wyniku badań stworzony został model transformacji przestrzeni miejskiej ze wskazaniem priorytetów działań przestrzennych uwarunkowanych równoważeniem rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Analiza porównawcza...

 • Ocena efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw

  Niniejszy artykuł jest próbą oceny efektywności działalności administracji podatkowej w Polsce na tle wybranych państw. W rozumieniu ekonomicznym efektywność aparatu skarbowego mierzymy miarą nakładu środków zużywanych na jego funkcjonowanie i spełnianie ustawowych funkcji. W tym zakresie podstawowym wskaźnikiem jest efektywność poboru podatkowych należności mierzona proporcją ich wartości do kosztów poboru. Polski system podatkowy,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody i instrumenty zrównoważonej odnowy przestrzeni miejskiej o znaczeniu ponad lokalnym

  Publikacja

  Celem rozprawy doktorskiej jest ocena metod i instrumentów odnowy przestrzeni miejskiej o oddziaływaniu ponadlokalnym i warunkowanych równoważeniem rozwoju oraz porównanie ich wykorzystania w wybranych krajach Unii Europejskiej. W wyniku badań stworzony został model transformacji przestrzeni miejskiej ze wskazaniem priorytetów działań przestrzennych uwarunkowanych równoważeniem rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. Analiza porównawcza...

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sopocie

  Wydarzenia

  19-09-2019 00:00 - 20-09-2019 23:59

  Trzecia z cyklu Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Katedry Zarządzania z PG oraz UG, która odbędzie się w dn. 19–20.09.2019 r. w Sopocie.

 • Generatory zmian służące doskonaleniu usług medycznych

  Publikacja

  W rozdziale zaprezentowano podstawowe aspekty usług medycznych. Opisano typowe cechy usług, które odniesiono do usług medycznych, a także wyznaczono specyficzne cechy dla tego rodzaju usług. Następnie podjęto próbę zdefiniowania pojęcia jakość w usługach medycznych w nawiązaniu do potrzeb pacjenta. W rozdziale przybliżono najważniejsze z obecnie stosowanych, mechanizmów zapewnienia jakości w usługach medycznych, którymi są: Certyfikacja...

 • Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Stąd, jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane z taniego i powszechnie stosowanego materiału - tlenku cynku wraz z dodatkami innych substancji, stanowiącymi zwykle tajemnicę producenta i decydującymi o końcowej jakości wyrobu. Produkty opuszczające fabrykę spełniają narzucone...

 • Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2009

  Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Stąd, jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane z taniego i powszechnie stosowanego materiału - tlenku cynku wraz z dodatkami innych substancji, stanowiącymi zwykle tajemnicę producenta i decydującymi o końcowej jakości wyrobu. Produkty opuszczające fabrykę spełniają narzucone...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura komercyjna : Próba definicji

  Publikacja

  We współczesnym świecie coraz powszechniejsze stają się kultura konsumpcyjna i społeczeństwo konsumpcyjne, Wszyscy poruszamy się w tej skomercjalizowanej rzeczywistości. Komercjalizacji podlega coraz wiecej zachowań społecznych, procesów ekonomicznych i twórczych. W tej sytuacji należy założyć, że również architektura uczestniczy w tym procesie. Dotychczasowa klasyfikacja przynależności budowli do okreslonej grupy jest kwalifikacją...

 • Usuwanie zanieczyszczeń i stabilizacja osadów ściekowych w systemach trzcinowych

  Publikacja

  - Rok 2019

  Przez wiele lat w Polsce dominującym sposobem zagospodarowania osadów ściekowych z małych oczyszczalni ścieków było ich składowanie na składowiskach odpadów. Jednak od 1 stycznia 2016 roku składowanie odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy jest zakazane. Dla małych i średnich oczyszczalni ścieków ciekawą alternatywą może być metoda wykorzystująca systemy trzcinowe do jednoczesnego odwadniania i stabilizacji osadów....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Aktywna Termografia Dynamiczna - przetwarzanie serii obrazów w diagnostyce medycznej

  Publikacja

  Aktywna termografia dynamiczna (ATD) jest metodą obrazowania zmian temperatury na powierzchni badanego obiektu w czasie jako odpowiedź na zastosowane pobudzenie zewnętrzne (ogrzewanie lub chłodzenie). Celem badania jest określenie właściwości obiektu w czasie trwania termicznych procesów przejściowych, takich jak grzanie lub chłodzenie. Obiekt badany jest pobudzany sygnałem cieplnym (zewnętrznie) lub farmakologicznie (wewnętrznie)....

 • MIĘDZY LĄDEM I WODĄ Kształtowanie połączeń lądu i wody na terenach poprzemysłowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Publikacja poświęcona jest modyfikacjom planów obszarów wodnych i form ich granic dokonywanym w obrębie obszarów poprzemysłowych. Co istotne, modyfikacje takie wpisane są w historię wszystkich, związanych z akwenami i ciekami wodnymi struktur miejskich. Można zauważyć, że szczególnie te, realizowane w czasie ostatnich dekad, związane są ściśle z przestrzennymi i funkcjonalnymi przeobrażeniami miast. Uwalnianie znacznych powierzchni...

 • The role and importance of total organic carbon (TOC) in production chain of KGHM Polska Miedż S.A. = Rola i znaczenie węgla organicznego w ciągu produkcyjnym realizowanym w KGHM Polska Miedź S.A.

  Publikacja

  - Rok 2014

  Węgiel organiczny ma szczególne znaczenie w procesach realizowanych w ciągu technologicznym KGHM Polska Miedź S.A. Obecność węgla organicznego i złożoność problemów z nim związanych wynika głównie z jego występowania we wszystkich fazach tworzenia się złoża, a obecnie ma znaczący wpływ zarówno na przebieg procesu wzbogacania, jakość koncentratu, jak również na procesy ogniowe w technologii pieca zawiesinowego. Jednocześnie forma...

 • Simulation analysis of a production process with selected six sigma ratios

  Publikacja

  Computer technologies allow more and more to model as well as to perform simulation experiments of various processes. The simulation analysis provides a better understanding of the interdependencies between various stages of production processes.The results of simulation studies were presented, the aim of them was to show the opportunities of the analysis of the process according to the scenarios and variants developed in connection...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Struktury i algorytmy wspomagania decyzji i sterowania w systemach produkcji i dystrybucji wody (spidwo).

  Publikacja

  - Rok 2004

  Analizowany w pracy problem to sterowanie optymalizujące systemem produkcji i dystrybucji wody. Zaproponowane w rozprawie rozwiązanie jest realizowane w dwu-warstwowej strukturze hierarchicznej. Zadaniem warstwy górnej jest wyznaczenie optymalnych harmonogramów pracy urządzeń sterujących systemem na okres przyjętego horyzontu sterowania. Proponowane decyzje i sterowania powinny zapewniać optymalizację przyjętego kryterium o charakterze...

 • Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych

  Kursy Online
  • A. Kloskowski

  Pojęcia i wielkości podstawowe. Sprzężenie zwrotne, układy regulacji i sterowania. Schematy blokowe. Podstawy opisu matematycznego właściwości dynamicznych elementów układów regulacji. Stany ustalone i nieustalone procesów. Nastawianie, sterowanie i regulacja procesów – regulatory i urządzenia wykonawcze. Metody badania i analizy stanów nieustalonych procesów. Dobór regulatorów. Stabilność i jakość sterowania. Kryteria oceny jakości...

 • Digital Innovations and Smart Solutions for Society And Economy: Pros and Cons

  Publikacja

  Recent developments in artificial intelligence (AI) may involve significant potential threats to personal data privacy, national security, and social and economic stability. AI-based solutions are often promoted as “intelligent” or “smart” because they are autonomous in optimizing various processes. Be-cause they can modify their behavior without human supervision by analyzing data from the environ-ment, AI-based systems may be...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

  Wydarzenia

  18-10-2017 00:00 - 20-10-2017 23:59

  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.

 • Pozytywne doświadczenia zakupowe w kreowaniu lojalności nabywczej

  Publikacja

  Doświadczenie zakupowe to rodzaj mentalnej podróży, pozostawiającej niematerialne wrażenia, w postaci wiedzy i śladu emocjonalnego [69], będące kluczowym elementem w zrozumieniu zachowań konsumentów, jak również istotnych zmian zachodzących we współczesnym marketingu [10]. Cel: Celem głównym badań było ukazanie wpływu pozytywnych doświadczeń zakupowych na kształtowanie satysfakcji i lojalności nabywczej oraz sposobów budowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie jakości wybranych produktów

  W monografii „Badania jakości wybranych produktów” scharakteryzowano siedem grup produktów żywnościowych oraz dwie grupy produktów nieżywnościowych i opisano badania pozwalające na ocenę ich jakości, które można wykonać w laboratorium Katedry Nauk o Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Są to: pieczywo, tłuszcze jadalne, mleko i płynne produkty mleczne, jaja i produkty jajeczne, wody pitne, gazowane napoje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zużyty płyn wiertniczy - odpad czy ściek?

  Płuczka wiertnicza wywiera znaczący wpływ na wszystkie operacje podczas procesu technologicznego jakim jest wiercenie górotworu. Odpowiedni skład płuczki wpływa na ilość jak i jakość pozyskiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, dlatego powinien spełniać zadania mające związek z jego określonymi właściwościami. Jednym z najważniejszych zadań płuczki jest oczyszczanie dna otworu ze zwiercin, a następnie ich transport na powierzchnie...

 • Kontekst oprogramowania z perspektywy jakości technicznej, użytkowej, estetycznej i marketingowej

  Publikacja

  Referat zawiera analizę i porównanie kontekstu jakości oprogramowania z różnych perspektyw zapewnienia jakości. Uwzględniono następujące perspektywy: wytwarzanie oprogramowania i jakość techniczną, projektowanie interfejsów użytkownika i jakość użytkową, estetykę i wrażenie wywierane przez oprogramowanie, zgodność z prawem oraz jakość marketingową.

 • Procesy i efektywność usuwania zanieczyszczeń z odcieków ze składowisk odpadów komunalnych w oczyszczalniach hydrofitowych

  Publikacja

  - Rok 2013

  Oczyszczanie odcieków z SOK jest jednym z najbardziej istotnych problemów ekologicznych na świecie. Odprowadzenie odcieków do oczyszczalni ścieków komunalnych jest przeważnie niemożliwe, ze względu na ich zmienną ilość oraz skład, bardzo wysokie stężenia ChZT i azotu amonowego, a także obecność trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) oraz metali ciężkich. Najlepszym rozwiązaniem jest oczyszczanie wód odciekowych na terenie składowiska....

 • Metodyka testowania paliw żeglugowych w rzeczywistych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym.

  Publikacja

  - Rok 2022

  W monografii zestawiono opracowane metody diagnozowania silnika o zapłonie samoczynnym dużej mocy, które umożliwiają dokonanie kompleksowej oceny jakości użytkowej zastosowanego paliwa zasilającego pod względem energetycznym, emisyjnym i strukturalnym (niezawodnościowym). Przybliżono wybrane aspekty organizacyjne i metrologiczne testowania standardowych i modyfikowanych paliw żeglugowych w warunkach laboratoryjnych. Tego typu badania...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model funkcjonalny wpływu czynników na jakość produktu w branży piekarniczej

  Publikacja

  W artykule zostały przedstawione czynniki, które mają wpływ na jakość produktu w branży piekarniczej. Tym produktem jest pieczywo, a w szczególności chleb, który stanowi od 80% do 90% jego ogólnej produkcji. Autor wyodrębnił czynniki wpływające na jakość produktu i usystematyzował je, a następnie opisał. Podzielone one zostały na 3 grupy funkcjonujące w procesie produkcyjnym, a następnie na podgrupy. Podstawowe grupy czynników,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analiza kinematyki niestandardowego układu wykonawczego obrabiarki do płaszczyzn.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Kinematyka docierania ma decydujący wpływ na jakość czynnej powierzchni docieraka, jak również na jakość powierzchni obrabianej. Dla analiz prędkości docierania opracowany został model symulacji komputerowej układu niestandardowego docierarki jednotarczowej.