Katalog Zespołów Badawczych

Filtry

wszystkich: 89

wyczyść

 1. Architektura Systemów Komputerowych

  Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektur aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...
 2. Emotions in HCI Research Group

  Celem programu EmoRG jest opracowanie nowych metod i narzędzi mających wpływać na rozpoznawanie, interpretację i wyrażanie różnych zastosowań, w tym inteligentnych systemów nauczania i inżynierii oprogramowania. Główne pytanie badawcze poruszone w badaniach emoRG może być sformułowane jako: " Jak skutecznie monitorować, reprezentować i przetwarzać wpływ na inteligentne systemy w celu ułatwienia stanów emocjonalnych, które wspierają...
 3. Emotions in Human-Computer Interaction Research Group (EMORG)

  Prowadzone badania wpisują się w nurt dziedziny affective computing i dotyczą analizy ekspresji emocji u użytkowników komputerów. Badania obejmują: (1) rozpoznawanie emocji użytkownika (ang. emotion elicitation), (2) reprezentację informacji o emocjach użytkownika (ang. emotion representation/ affect modelling) i zarządzanie nimi, (3) ekspresję emocji lub reakcję na emocje przez programy np. przez wirtualne postaci (ang. affect...
 4. HAL 2010

  badania eksperymentalne, symulacje numeryczne oparte na MES, w dziedzienie mechanika konstrukcji i biomechanika
 5. Information Assurance Group (IAG)

  Grupa koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem i zaufaniem w odniesieniu do różnych cech oprogramowania i systemów informatycznych, np. Bezpieczeństwa, niezawodności i prywatności. Szczególnie interesujące jest pojęcie Trust Case i powiązanej metodologii Trust-it.
 6. Inteligentne Systemy Interaktywne

  Naturalne interfejsy, umożliwiające inteligentną interakcję człowiek-maszyna z możliwością oddziaływania na możliwie wszystkie zmysły człowieka równocześnie i bez potrzeby jego wcześniejszego szkolenia w zakresie używania typowych urządzeń zewnętrznych komputera, w tym z wykorzystaniem metod automatycznego rozpoznawania i syntezy mowy, biometrii, proaktywnych (samo-wykonywalnych) dokumentów elektronicznych, rozpoznawania emocji...
 7. Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

  Katedra prowadzi wszechstronne badania w zakresie: • Zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii słonecznej i biopaliw. • Możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania. • Opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego zużytych modułów i ogniw fotowoltaicznych. • Opracowanie procesów technologicznych...
 8. Katedra Automatyki

  Mikroprocesorowe urządzenia pomiarowo-rejestrujące i systemy monitorowania wykorzystujące technologie sieciowe, systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi. Systemy sterowania w obiektach energetyki odnawialnej, skupionych i rozproszonych. Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych, procesów oraz systemów sterowania i kontroli; projektowanie interfejsów operatorskich. Systemy elektroenergetyczne i automatyki...
 9. Katedra Automatyki i Energetyki

  Analizy, modelowanie, projektowanie, symulacja, sterowanie oraz diagnostyka układów dynamicznych występujących w okrętownictwie, a także w szeroko rozumianych systemach energetycznych, ze szczególną uwagą skupioną na napędach turbinowych.
 10. Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii

  1.Nieliniowe sterowanie maszynami elektrycznymi 2.Napędy elektryczne o sterowaniu bezczujnikowym 3.Sterowanie przekształtnikami energoelektronicznymi, w tym przekształtnikami na średnie napięcia i przekształtnikami sieciowymi 4.Energoelektroniczne układy przetwarzania energii w odnawialnych źródłach energii 5.Projektowanie i badanie falowników i przetwornic 6.Projektowanie układów sterowania mikroprocesorowego z wykorzystaniem...
 11. Katedra Chemii Analitycznej

  Zespół naukowo-badawczy z Katedry Chemii Analitycznej prowadzi badania podstawowe w zakresie: -opracowania nowych procedur analitycznych przeznaczonych do wykrywania, identyfikacji oraz oznaczenia szerokiego spectrum analitów w próbkach różnego typu materiałów charakteryzujących się złożonym a często także zmiennym składem matrycy, -budowy i badań charakterystyki analitycznej nowych typów elektronicznych nosów, -oszacowania wpływu...
 12. Katedra Chemii Fizycznej

  1.Termodynamika i struktura roztworów, oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach - badania termodynamiczne, spektroskopowe i teoretyczne. 2. Fizykochemiczne podstawy analizy środowiskowej.
 13. Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych

  1. Zespół Chemicznych Źródeł Prądu Zainteresowania badawcze zespołu koncentrują się głównie na zjawiskach na granicy faz pomiędzy elektrodą a elektrolitem oraz zjawiskach fazowych dotyczących transportu i przeniesienia ładunku. Zrozumienie tych przemian fizykochemicznych ma umożliwić wybór/zaprojektowanie odpowiednich materiałów - przewodników prądu, skutecznych w urządzeniach do magazynowaniu i konwersji energii elektrycznej...
 14. Katedra Chemii Nieorganicznej

  1. Opracowanie nowych metod syntezy nieorganicznej, odkrycie nowych typów reaktywności oraz katalizatorów użytecznych w ważnych procesach chemicznych. Badania koncentrują się wokół chemii kompleksów metali przejściowych z ligandami P-donorowymi oraz chemii pierwiastków grup głównych ze szczególnym uwzględnieniem fosforu i boru – aktualne kierunki badań: -reaktywne związki niskowalencyjnego fosforu – podobnie jak kompleksy karbenowe...
 15. Katedra Chemii Organicznej

  Synteza nowych związków organicznych w szczególności posiadających aktywność biologiczną. Opracowywanie i sprawdzanie w praktyce nowych metod syntezy związków organicznych. Inżynieria kryształów oraz zastosowanie dichroizmu kołowego. Badanie czynności optycznej związków konfiguracyjnie labilnych.
 16. Katedra chemii, technologii i biotechnologii żywności

  1.Biochemiczne i funkcjonalne właściwości składników żywności oraz ich chemiczne i enzymatyczne modyfikacje, 2. Łagodne przetwarzanie żywności 3. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności 4. Analiza żywności 5. Reologia żywności 6. Związki aktywne biologicznie pochodzenia roślinnego
 17. Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej

  Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu...
 18. Katedra Elektroenergetyki

  1. ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, 2.stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego, 3.kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu, 4.urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych, 5.odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych, 6.urządzenia i instalacje elektryczne, 7.optymalizacja struktury i parametrów...
 19. Katedra Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki

  W Katedrze Elektrotechniki, Systemów Sterowania i Informatyki prowadzone są badania w tematyce podstaw elektrotechniki, zaawansowanych systemów sterowania, prototypowania dedykowanych rozwiązań sprzętowych w FPGA. Prowadzone badnaia skupiają się również na wykorzystaniu zaawansowanych technik analizy komputerowej w systemach sterowania oraz elektrotechniki.
 20. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

  Tematyka dotyczy: 1.Modelowania, projektowania i symulacji przekształtników energoelektronicznych 2.Sterowania i diagnostyki przekształtników energoelektronicznych 3.Kompatybilności elektromagnetycznej przekształtników i regulowanych napędów elektrycznych 4.Jakości energii elektrycznej 5.Modelowania, projektowania i diagnostyki maszyn elektrycznych i transformatorów 6.Projektowania czujników i silników piezoelektrycznych 7.Technik...
 21. Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki

  Zagadnienia związane z oddziaływaniem morza i zachowaniem się obiektów na morzu, zagadnienia bezpieczeństwa (niezatapialność), hydroakustyka.
 22. Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  • Inżynieria chemiczna i bioprocesowa dla zastosowań w energii odnawialnej • Konstrukcja nowoczesnych rozwiązań do rozdzielania, kontroli i analityki procesowej o kontroli jakości • Otrzymywanie nowych sorbentów i faz stacjonarnych dla procesów rozdzielania w skali od laboratoryjnej do procesowej • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania • Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem...
 23. Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

  1.Diagnostyka techniczna i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego 2.Metody diagnostyki technicznej i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej, w szczególności metody wizyjne 3.Modele matematyczne i symulacyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej 4.Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania 5.Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów 6.Redukcja zużycia energii...
 24. Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

  1. Badania własności smarów i cieczy technicznych. 2. Badania tarcia i zużycia elementów maszyn - dobór materiałów na współpracu-jące elementy, dobór środków smarowych, dobór alternatywnych materiałów umożliwiających pracę bez smarowania lub przy smarowaniu wodą. 3. Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności. 4. Projektowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń. 5. Projektowanie...
 25. Katedra Mechaniki Konstrukcji

  Mechanika konstrukcji obiektów badawczych takich jak kadłuby statków i jachtów, platformy wiertnicze, elektrownie wiatrowe, rurociągi, zbiorniki oraz osprzęt żaglowy jednostek pływających - zarówno stalowe jak i kompozytowe.
 26. Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

  1.Precyzyjna estymacja powierzchni ciała człowieka 2.Analiza biosygnałów 3.Systemy rehabilitacyjne 4.Analiza wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe 5.Elektro-mechaniczne struktury periodyczne jako aktywne akustycznie metamateriały 6.Właściwości elektro-mechaniczne materiałów dielektrycznych w różnych warunkach środowiskowych 7.Prądy upływu w diagnostyce ochronników przepięciowych 8.Roboty mobilne do diagnostyki linii...
 27. Katedra Mechatroniki Morskiej

  Urządzenia okrętowe, wyposażenie pokładowe i pomocnicze, systemy ratunkowe i ewakuacyjne, niekonwencjonalne układy napędowe, napędy hybrydowe i zasilanie wieloźródłowe, morska energetyka odnawialna, tribologia a szczególnie ślizgowe łożyskowanie wałów, kotwiczenie obiektów offshore, modelowanie, nawigacja i unikanie kolizji, optymalizacja i zagadnienia sztucznej inteligencji.
 28. Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych

  Główne działania badawcze katedry prowadzone są w następujących obszarach: 1.Diagnostyka silników elektrycznych i magnesów nadprzewodzących 2.Metody pomiaru impedancji zwarciowej 3.Zastosowania modulowanych częstotliwościowo sygnałów impulsowych 4.Pomiary dla diagnostyki medycznej 4.Ocena niepewności pomiaru 5.Zastosowanie grafenu do wykrywania elektronicznego
 29. Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej

  W Katedrze rozwijane są zagadnienia związane z projektowaniem okrętów, a także projektowaniem i realizacją urządzeń podwodnych.
 30. Katedra Siłowni Morskich i Lądowych

  Katedra prowadzi prace badawcze dotyczące projektowania siłowni okrętowych oraz ich systemów. Działalność ta obejmuje: projektowania siłowni okrętowych z uwzględnieniem niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji okrętowych silników spalinowych z uwzględnieniem wybranych kryteriów optymalizacji.
 31. Katedra Technologii Koloidów i Lipidów

  Aktywność badawcza Katedry Technologii Koloidów i Lipidów obejmuje szeroki zakres tematyczny z obszaru nauk o koloidach, lipidach i zjawiskach międzyfazowych. Badania prowadzone są w celu charakteryzowania fundamentalnych oddziaływań różnych układów koloidalnych z organizmem ludzkim oraz potencjalnego wykorzystania wyników pracy eksperymentalnej w projektowaniu nowych struktur koloidalnych o zwiększonej funkcjonalności w określonych...
 32. Katedra Technologii Leków i Biochemii

  Racjonalne projektowanie, synteza i badanie właściwości biologicznych nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym lub przeciwgrzybowym
 33. Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

  -Badania optymalizacyjne nowych technologii oraz rodzajów rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych konstrukcji kadłubów okrętowych. -Przemysłowe prototypy urządzeń i systemy zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo diagnozy kształtu wielkogabarytowych konstrukcji płaskich. -Systemy dynamicznej kontroli jakości w trakcie produkcji kadłuba okrętowego. -Optymalizacja konstrukcji i technologii oraz budowa prototypów modułowej serii...
 34. Katedra Technologii Polimerów

  W Katedrze Technologii Polimerów realizowane są prace badawczo-wdrożeniowe, wykonywane ekspertyzy i analizy oraz prowadzone są szkolenia w zakresie technologii polimerów oraz przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Oferujemy nowe technologie i przeprowadzamy modyfikacje technologii już istniejących.
 35. Knowledge Management Group at GUT

  Grupa Zarządzania Wiedzą na Politechnice Gdańskiej jest grupą badawczo-rozwojową skupiającą się na obszarach związanych z zarządzaniem wiedzą i informacją. Naszym priorytetem jest opracowanie zestawu narzędzi i metod umożliwiających przetwarzanie i analizowanie dużych ilości informacji przechowywanych w zasobach WWW. Grupa specjalizuje się w ontologicznych metodach reprezentacji i analizy wiedzy, która zapisana jest w sposób ustrukturalizowany...
 36. Zespół Algorytmów i Modelowania Systemów

  Studiowanie problemów i modeli teoriografowych ma na celu badanie złożoności obliczeniowej uogólnień problemu klasycznego kolorowania wierzchołków i krawędzi grafu znajdujących zastosowania w modelowaniu praktycznych problemów oraz badanie nowych miar oceny skuteczności algorytmów. W zakresie szeregowania zadań badania koncentrują się na konstrukcji harmonogramów optymalnych z punktu widzenia długości harmonogramu i średniego czasu...
 37. Zespół Automatyki i Techniki Cyfrowej

  1. Modelowanie i badania symulacyjne elementów składowych, podsystemów i systemów energetycznych statków; 2. Opracowanie koncepcji, budowa mechatronicznego urządzenia diagnostycznego ciągnika kołowego.
 38. Zespół Automatyki Okrętowej i Metod Sztucznej Inteligencji

  1. Ewolucyjne metody planowania ścieżek przejść w środowisku niestacjonarnym; 2. Sterowanie autonomicznymi pojazdami nawodnymi; 3. Metody sterowania obiektami morskimi; 4. Projektowanie nieliniowych układów regulacji oraz automatyzacji systemu elektroenergetycznego statku.
 39. Zespół badawczo-rozwojowy systemów hydroakustycznych

  Główną specjalnością naukową Katedry Systemów Elektroniki Morskiej jest hydroakustyka, a w tym zwłaszcza: systemy hydroakustyczne (nawigacyjne, echolokacyjne i komunikacyjne), przetworniki ultradźwiękowe i anteny hydroakustyczne, propagacja fal akustycznych w morzu i wodach śródlądowych. Prowadzone są również prace badawcze w zakresie akustyki teoretycznej, przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych i techniki ultradźwiękowej. Kadra...
 40. Zespół Biomateriałów

  Inżynieria i technologia biomateriałów, inżynieria powierzchni, wytwarzanie implantów metalowych, rozwój materiałów odpornych na korozję
 41. Zespół ekoinżynierii i silników spalinowych

  Wysokosprawne, proekologiczne napędy i systemy konwersji energii
 42. Zespół Fizyki Ciała Stałego

  Tematyka badawcza Katedry Fizyki Ciała Stałego obejmuje wytwarzanie i badanie materiałów dla energetyki (m.in. nanostruktury, sensory) o innowacyjnych właściwościach fizyko-chemicznych, tj: - kryształy, polikryształy, ceramika, szkło - materiały objętościowe, cienkie warstwy, nanomateriały - materiały metaliczne, półprzewodnikowe, nadprzewodnikowe, izolatory Tematyka badawcza obejmuje również badania symulacyjne i obliczeniowe...
 43. Zespół Fizyki Materii Molekularnej

  Główną tematyką badań Zespołu Fizyki Materii Molekularnej jest wyjaśnianie struktury i własności fizycznych układów molekularnych oraz hybrydowych (materiał organiczny / materiał nieorganiczny)
 44. Zespół Fotofizyki Układów Molekularnych

  Tematyka badawcza Zespołu jest związana z badaniem stanów wzbudzania elektronowego w układach molekularnych oraz podstawowych procesów elektronowych limitujących działanie ograniczonych diod elektroluminescencyjnych i ogniw fotowoltaicznych - pod kątem polepszenia ich parametrów technicznych Obszary przemysłowe które mogą być zainteresowane wspólpracą z Katedrą to: - Energetyka odnawialna (fotowoltaika)
 45. Zespół Hydrauliki i Pneumatyki

  Prace badawcze i rozwojowe pomp wyporowych, silników hydraulicznych i zaworów z zastosowaniem oleju mineralnego i wody jako cieczy roboczych.
 46. Zespół Inżynierii Biomedycznej

  INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA stanowi nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy zlokalizowaną na pograniczu nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Według opinii WHO (World Health Organization) można ją zaliczyć do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Rosnące znaczenie kształcenia w zakresie INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ wynika z faktu, że specjaliści tej dyscypliny są potrzebni...
 47. Zespół Inżynierii Biomedycznej

  1. Komputerowo wspomagana analiza powierzchni ciała człowieka oraz mechaniki układu oddechowego; 2. Automatyzacja oceny stanu układu pokarmowego człowieka.
 48. Zespół Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej

  Specjalność badawcza KIMiA wiąże się z techniką b.w.cz. i dotyczy zakresu częstotliwości od setek megaherców do kilkudziesięciu gigaherców. Przedmiotem badań teoretycznych (analiza, synteza, symulacja i modelowanie komputerowe,) oraz eksperymentalnych są elementy (prowadnice, sprzęgacze, rozgałęzienia) oraz układy pasywne (cyrkulatory, przesuwniki fazy, obciążenia, tłumiki) i aktywne (wzmacniacze, mieszacze, powielacze, modulatory),...
 49. Zespół Inżynierii Spajania

  Spawalność i ocena trwałości eksploatacyjnej materiałów konstrukcyjnych
 50. Zespół Katedry Analizy Nieliniowej i Statystyki

  W Katedrze prowadzone są badania w trzech wiodących kierunkach. Pierwszy dotyczy zastosowania metod topologicznych i wariacyjnych w układach dynamicznych, w teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz w teorii bifurkacji. Drugim kierunkiem badań Katedry jest zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa i teorii aproksymacji. Ostatnią specjalizacją jest Geometria i Grafika Komputerowa, która istnieje od 2014 roku. Wybór...
 • Podział alfabetyczny