Wyniki wyszukiwania dla: BADANIE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: BADANIE

Wyniki wyszukiwania dla: BADANIE

 • Badanie MSP

  Publikacja

  - Rok 2010

  W niniejszym rozdziale przeanalizowano świadomość przedsiębiorców odnośnie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą organizacja EURO 2012. Została ona przebadana na próbie 300 firm z 3 branż: hotelarskiej, gastronomicznej i transportowej. Ponadto, przeprowadzono 3 wywiady pogłębionewśród firm z branży turystycznej.

 • Badanie jakości wybranych produktów

  W monografii „Badania jakości wybranych produktów” scharakteryzowano siedem grup produktów żywnościowych oraz dwie grupy produktów nieżywnościowych i opisano badania pozwalające na ocenę ich jakości, które można wykonać w laboratorium Katedry Nauk o Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Są to: pieczywo, tłuszcze jadalne, mleko i płynne produkty mleczne, jaja i produkty jajeczne, wody pitne, gazowane napoje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie wychylenia budowli wieżowych

  Publikacja

  W rozdziale przedstawiono wyniki pomiarów wychylenia wieży zamku w Kwidzynie

 • Badanie efektywności kodów LDPC

  W referacie zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z wykorzystaniem kodów LDPC i turbokodu w interfejsie radiowym systemu UMTS Badania symulacyjne zostały przeprowadzone dla szybkości transmisji 144 kb/s w środowisku propagacyjnym miejskim, wokołobudynkowym. Oprócz tego została przedstawiona zasada działania i algorytmy dekodowania kodów LDPC.

 • Badanie wzrostu małych przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2005

  W oracowaniu omówiono podstawowe problemy metodologiczne związane z prowadzeniem badań na temat wzrostu małych przesiębiorst. Opisano także główne nurty badań nad wzrostem mniejszych przedsiębiorstw: zasobowy, strategiczny, odnoszący się do otoczenia.

 • Badanie stabilności prepolimerów estrouretanowych

  Publikacja

  Prepolimery estrouretanowe otrzymywano na podstawie oligoeestrolu ("Poles 55/20) i użytego w nadmiarze 4,4-iizocyjanianodifenylometanu. Określono wpływ szybkości obrotów trzpienia wiskozymetru, temperatury, procentowej zawartości grup NCO na wartości lepkości tych produktów. Oceniono stabilność prepolimerów w toku przechowywania w ciągu 4 tygodni (zmiana zawartości grup NCO). Budowę chemiczną uzyskanych prepolimerów ustalono...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie techniczne pojazdu zabytkowego

  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił hamowania oraz opóźnienia hamowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Badania wykonano dla pojazdów współczesnych oraz dla pojazdów zabytkowych. Pomiary są elementami składowymi okresowego badania technicznego każdego pojazdu przeprowadzanego raz do roku na Stacjach Kontroli Pojazdów. Omówiono zasady dopuszczania pojazdów\ zabytkowych do ruchu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie skuteczności dezynfekcji ścieków

  Publikacja

  - Rok 2015

  Aktualne przepisy prawne regulują jakość odpływów z komunalnych oczyszczalni ścieków jedynie w aspekcie cech fizykochemicznych (stężenie zawiesiny, substancji organicznych i związków biogennych). Jakość mikrobiologiczna ścieków nie jest monitorowana, choć odpływy z oczyszczalni mogą stanowić istotny rezerwuar bakterii chorobotwórczych przenoszonych drogą wodną i stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi (Rozdz.2). Ponadto,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie efektywności turbokodu szeregowego

  W referacie przedstawiono budowę kodera i dekodera turbokodu szeregowego. W koderze zastosowano ośmiostanowy rekursywny systematyczny koder splotowy wykorzystywany w turbokoderze równoległym stosowanym w systemie UMTS. Badania symulacyjne jakości transmisji w kanale AWGN tego turbokodu zostały przeprowadzone dla dwóch algorytmów dekodowania i dla trzech długości bloku przeplotu wewnętrznego.

 • Badanie niezawodności działania napędów elektrycznych

  Przedstawiono wybrane zagadnienia detekcji uszkodzeń trójfazowego silnika indukcyjnego takich jak niewspółosiowość i niewyważenie wirnika oraz uszkodzenia prętów wirnika. Analizowano głównie konfigurację napędu, gdzie silnik zasilany jest z falownika przez filtr sinusoidalny, ograniczając się do pomiarów tych wielkości, które mogą być rejestrowane bez umieszczania czujników prądu i napięcia poza falownikiem. Dodatkowo pokazano...

 • Badanie cienkowarstwowego bolometru z LSFO

  W artykule przedstawiono wyniki badania procesów starzeniowych warstw z niestechiometrycznych tlenków Lantanowo-strontowo-żelazowych. Zaprezentowano wyniki pomiaru termicznej stałej czasowej bolometrów wykorzystujących badane warstwy. Przedstawiono wyniki bezkontaktowego pomiaru temperatury ciała czarnego o temperaturze 38 stopni Celcjusza.

 • Badanie znaczenia atrybutów bazy wiedzy.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono dwie metody umożliwiające wyznaczanie miary znaczenia wybranych atrybutów bazy wiedzy. W pierwszej metodzie wykorzystano teorię zbiorów przybliżonych i podano definicje miary znaczenia atrybutów oparte na liczbie reguł sprzecznych. Druga metoda wykorzystująca teorię zbiorów rozmytych pozawala na zdefiniowanie dwóch sposobów oceny miary znaczenia. Pierwsza miara opiera się na liczbie reguł sprzecznych,...

 • Badanie przyczyn korozji skraplaczy aluminiowych.

  Publikacja

  Przeprowadzono badania aluminiowych skraplaczy pracujących w układach chłodzenia tramwajów. Stwierdzono, że problemy z korozją są wynikiem stosowania środków myjących o właściwościach korozyjnych w stosunku do zastosowanego aluminium.

 • Badanie jakościowe zachowań w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2020

  Publikacja jest zbiorem specjalistycznych tekstów przygotowanych przez polskich psychologów pracy, organizacji oraz zachowań konsumenckich. To rezultat współdziałania ekspertów z wielu dziedzin, których łączy ciekawość zachowań ludzkich w przestrzeni biznesu. Publikacja prezentuje psychologię biznesu szeroko, zgodnie z aktualnymi programami kształcenia w prestiżowych ośrodkach, ale zakorzenia ją w polskich realiach, uwzględniając...

 • Badanie efektywności mechanizmu HARQ II

  W referacie zostały przedstawione hybrydowe mechanizmy realizujące retransmisje błędnie odebranych bloków (HARQ). Przedstawiono również wyniki badań symulacyjnych hybrydowego mechanizmu retransmisyjnegoHARQ II w interfejsie radiowym z modulacją 8PSK i kodowaniem splotowym o sprawności 1/3.

 • BADANIE REZYSTANCJI ELEKTRYCZNEJ ŻYŁ WYBRANYCH PRZEWODÓW

  W artykule omówiono wymagania przepisów w zakresie sprawdzania rezystancji elektrycznej przewodów niskiego napięcia. Podano wyniki badań rezystancji elektrycznej dla wybranych przewodów miedzianych. Na podstawie analiz fizykochemicznych określono zawartość zanieczyszczeń w miedzi.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie stabilności chemicznej prepolimerów etero-uretanowych

  Publikacja

  Prepolimery eterouretanowe otrzymywano na podstawie oligoeterolu (Rokopolu D2002 lub PTMG 1000) i użytego w nadmiarze 4,4-diizocyjanianodifenylometanu. Określono wpływ szybkości obrotów trzpienia wiskozymetru, temperatury, procentowej zawartości grup NCOoraz rodzaju użytego oligoeterolu na lepkość otrzymanych produktów. Oceniono stabilność omawianych prepolimerów w toku przechowywania ich w ciągu 4 tygodni (zmiana zawartości...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie stanu izolacji wybranych urządzeń elektroenergetycznych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W referacie przedstawiono zasady wykonywania badań kontrolnych izolacji urządzeń elektroenergetycznych. Omówiono pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli, transformatorów, przekładników, przewodów szynowych, kondensatorów i baterii akumulatorów. Zwrócono uwagę na możliwość wykonania pomiaru prądu upływowego w przypadkach, kiedy pomiar rezystancji izolacji jest niewykonalny. Podano zakres prób wytrzymałości elektrycznej izolacji....

 • Badanie procesów miejskich metodami modelowania matematycznego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Pytania o sposób organizacji miejskich usług i procesy wyboru ich lokalizacji w kontekście gwałtowności obecnych przemian cywilizacyjnych wydają się nabierać coraz większej wagi. Strategia kształtowania przestrzeni komercyjnych w mieście nie może dopuszczać by odbywało się ono wyłącznie pod dyktando samoistnych procesów rynkowych, lecz powinna być odpowiedzią na realne, dobrze zdiagnozowane potrzeby - zmierzać do polepszenia jakości...

 • Badanie jakości transmisji w podsystemie EDGE.

  Publikacja

  Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji w podsystemie EDGE, będącego rozwinięciem systemu GSM w kierunku systemu trzeciej generacji. Uzyskane wyniki odnoszą się do szybkiej transmisji danych, realizowanej w oparciu o komutację kanałów ECSD oraz komutację pakietów EGPRS dla wybranych środowisk propagacyjnych.

 • Badanie stabilności uogólnionych liniowych układów dynamicznych

  Publikacja
  • M. Regulińska

  - Rok 2009

  teoria stabilności zajmuje się jakościową analizą układów dynamicznych. do badania stabilności uogólnionych układów dynamicznych wykorzystuje się uogólnione wielomiany wykładnicze, które wykorzystywane są w metodzie wyznaczania odpowiedzi układów dynamicznych. takie ujęcie problemu stabilności pozwala badać stabilnoś szerokiej klasy układów dynamicznych w sposób jednolity, np. dla klasycznych układów dynamicznych ciągłych i dyskretnych...

 • Badanie zanieczyszczenia osadów portowych związkami cynoorganicznymi

  Tributylocyna (TBT) jest składnikiem farb przeciwporostowych, stosowanych przez przemysł stoczniowy do zabezpieczania powierzchni stalowych na statkach przed ich porastaniem przez glony i skorupiaki. TBT dostaje sie do środowiska podczas malowania oraz eksploatacji statków - zanieczyszczając w szczególności wody i osady portowe oraz glebę wokół suchych doków.

 • BADANIE EFEKTYWNOŚCI DEKODOWANIA ITERACYJNEGO KODÓW LDPC

  W referacie zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych jakości transmisji z wykorzystaniem nieregularnych kodów LDPC. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem modulacji BPSK w kanale z addytywnym szumem gaussowskim AWGN. Na wykresach zostały przedstawione zależności bitowej stopy błędów BER od liczby iteracji dekodera oraz zależność liczby iteracji, które trzeba wykonać, aby uzyskać korekcję wszystkich błędów dla różnych wartości...

 • Badanie wydajności rozproszonego systemu telekomunikacyjnego VoIP

  Niniejszy artykuł jest raportem z testów wydajności rozproszonego systemu telekomunikacyjnego VoIP. Testy zostały przeprowadzone w oparciu o zalecenia ETSI TS 168 008 dla dwóch konfiguracji systemów. Dla każdej z konfiguracji zbadano niezależnie wydajność realizacji rejestracji terminali abonenckich oraz żądań usług. Otrzymane wyniki zostały porównane z opracowanym wcześniej modelem teoretycznym. W wyniku dokonanej analizy wykazano...

 • Badanie Właściwości hydrofobowych modyfikowanych proszków wapiennych

  Brak właściwości hydrofobowych szerokiej gamy produktów niejednokrotnie ogranicza możliwości ich magazynowania, transportu czy stosowania. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny możliwości stosowania standardowych metod badania charakteru powierzchni ciał stałych do określania stopnia hydrofobizacji. Prace takie mogą mieć zastosowanie np. w przemyśle budowlanym czy górniczym, ale również w dziedzinach bardziej precyzyjnych

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie odorowości wybranych frakcji odpadów komunalnych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Spośród różnych źródeł emisji odorów pochodzenia antropogenicznego duże znaczenie odgrywają zakłady, w których prowadzone są procesy unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów. Wyróżnić tu należy operacje jednostkowe magazynowania, transportu wewnętrznego, segregacji, składowania na kwaterze, a także proces kompostowania. Skład i stężenie związków złowonnych zależą od warunków środowiskowych, rodzaju odpadów, ich wieku, stopnia...

 • Badanie stanu techniki dla stanowiska laboratoryjnego

  Publikacja

  - Rok 2013

  ...

 • Badanie wytrzymałości warstwowych połączeń elementówpoliuretanowo-stalowych

  Opracowano skład systemu poliuretanowego oraz warunki jego nanoszenia na elementy stalowe, które nie wymagały dalszego ich wygrzewania. Zbadano wpływ stopnia rozwinięcia powierzchni płaskownika na wytrzymałość mechaniczną połączeń poliuretanowo-stalowych. Analizowano również wpływ czasu odparowywania rozpuszczalnika z kleju oraz jego grubość na wytrzymałość połączeń między materiałami.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie EMORG

  Kursy Online
  • A. Landowska

 • Badanie procederu fałszowania mięsa – poważny problem analityczny

  Fałszowanie żywności, w tym produktów mięsnych, stanowi problem ogólnoświatowy. Analitycy ze zdwojonym wysiłkiem pracują nad metodami badawczymi, które umożliwią zarówno weryfikację jakości jak i określenie autentyczności danego produktu żywnościowego. Dotychczas, w celu określenia autentyczności mięsa wykorzystywano najczęściej techniki oparte na elektroforezie żelowej oraz testy immunoenzymatyczne. Równie popularne, stały się...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie aktywności online polskich konsumentów dotyczącej marek

  Publikacja

  Rozwój nowych trendów w internecie, a w szczególności Web 2.0, spowodował wzrost społecznego zaangażowania internautów oraz dalszy rozwój kanałów społecznościowych i tym samym różnego typu platform interaktywnych. Internet zachęca internautów do interakcji z witrynami, a za ich pośrednictwem z innymi użytkownikami sieci. Umożliwia im tworzenie treści na temat różne tematy, w tym na przykład związany z markami produktów. Dzięki...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie skutków zwarć łukowych w rozdzielnicach osłoniętych

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono metody obliczania mocy i energii łuku elektrycznego, jak również ciśnienia oraz temperatury gazu wewnątrz rozdzielnic osłoniętych z izolacją powietrzną pod-czas zwarć łukowych. W celu ograniczenia skutków niskonapięciowych zwarć łukowych przedstawiono oryginalną i dotąd nie spotykaną metodę jednofazowego wyłączania trójfazowych zwarć łukowych.Przeprowadzono analizę przepływu gazu przez szczelinowe i kanałowe...

 • Badanie wybranych właściwości wyłączników różnicowoprądowych typu F

  W instalacjach elektrycznych niskiego napięcia instaluje się coraz więcej przekształtników energoelektronicznych (systemy fotowoltaiczne, instalacje ładowania pojazdów elektrycznych, układy napędowe o regulowanej prędkości obrotowej silnika), a mają one wpływ na dobór typu wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych (AC, A, F lub B). W obwodach, w których pojawia się prąd różnicowy zawierający składowe o częstotliwości innej niż...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie jakości transmisji mowy w sieciach IP.

  Praca zawiera opis eksperymentu mającego na celu zbadanie relacji pomiędzy oceną subiektywną sygnału mowy a jakością transmisji tego sygnału w kanale telekomunikacyjnym. Zrealizowano symulację transmisji pakietowej sygnału mowy w sieci Internet (VoIP). Wykonano serię testów odsłuchowych opartych na listach logatomowych i odpowiednio dobranych zdaniach. Do interpretacji wyników zastosowano analizę statystyczną.

 • Badanie algorytmów ekstrakcji tonu krtaniowego w śpiewie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Referat opisuje dwie główne metody ekstrakcji tonu krtaniowego w śpiewie. Obie metody oparte są o filtrację odwrotną sygnału, ale rozróżnia je sposób aproksymacji charakterystyki częstotliwościowej traktu głosowego. Pierwsza metoda opiera się na wygładzaniu cepstralnym, druga na aproksymacji charakterystyki formantowości metodą predykcji liniowej. W referacie omówiono algorytm detekcji tonalności i automatycznego wyboru analizowanej...

 • Badanie jakości transmisji mowy w sieciach IP.

  Praca zawiera opis eksperymentu mającego na celu zbadanie relacji pomiędzy oceną subiektywną sygnału mowy a jakością transmisji tego sygnału w kanale telefonicznym VoIP. Wykorzystano symulacje transmisji pakietowej sygnału w sieci IP. Wykonano serie testów odsłuchowych opartych na listach logatomowych i odpowiednio dobranych zdaniach. Do interpretacji wyników zastosowano analizę statystyczną.

 • Badanie pomp hydraulicznych w niskich temperaturach otoczenia

  Publikacja

  - Rok 2010

  W referacie przedstawiono wyniki badań oraz metody pozwalające określić dopuszczalne parametry rozruchu hydraulicznych pomp w niskich temperaturach otoczenia. Badania eksperymentalne w tych warunkach pomp zębatych, wielotłoczkowych osiowych i promieniowych wykonano w laboratorium Katedry Hydrauliki i Pneumatyki Politechniki Gdańskiej.

 • Badanie technologii informatycznych u dostawcy usług internetowych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono raport z badania technologii informatycznych dotyczącego analizy narzędzia, które firma wykorzystuje do zarządzania zawartością portalu (CMS). Badana firma uznała wykorzystywane narzędzia za niewystarczające w obliczu rozwoju potrzeb. Wobec tego postanowiono zweryfikować konieczność wymiany systemu na nowy oraz oszacować możliwość i opłacalność jego modyfikacji. W tym celu przeanalizowano funkcjonalności...

 • Badanie odporności na poślizg posadzkowych powłok żywicznych

  Publikacja

  W artykule przedstawiono badania wskaźnika szorstkości (odporności na poślizg) posadzki wykonanej z powłok żywicznych za pomocą wahadła angielskiego. Omówiono wybrane metody określania właściwości antypoślizgowych posadzek wraz z przeglądem literatury.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Implementacja programowa i badanie kwaternionowego systemu kryptograficznego

  W pracy przedstawiono zastosowanie kwaternionów w dziedzinie szyfrowania danych. Opisywana metoda szyfrowania opiera się na kwaternionowej rotacji przestrzennej wektora danych względem kwaternionu-klucza i może zostać zrealizowana na dwa sposoby. Pierwszy skupia się na obliczeniu macierzy rotacji i przeprowadzeniu szyfrowania jako mnożenia macierzowego, drugi natomiast realizuje rotację kwaternionową zgodnie z rachunkiem kwaternionowym....

 • Badanie sieci świadomości sytuacyjnej dla infrastruktury elektroenergetycznej

  Współczesne systemy elektroenergetyczne są narażone na nowe rodzaje zagrożeń. Są one spowodowane lukami w zabezpieczeniach oraz słabościami architektonicznymi związanymi z szerszym zastosowaniem technologii teleinformatycznych (ICT) w tych systemach. Połączenie sieci elektroenergetycznych z Internetem naraża je na nowego rodzaju niebezpieczeństwa, takie jak ataki APT (ang. Advanced Persistent Threats) lub rozproszona odmowa usługi...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Usługi on-line w kontekście mobilnym - jakościowe badanie obserwacyjne

  Artykuł przedstawia wyniki badania obserwacyjnego, majacego na celu zidentyfikowanie czynników kształtujących u użytkowników chęć skorzystania z usług on-line za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon, tablet lub laptop. Przeprowadzono badania obserwacyjne, w których użytkownicy (7 osób) przez 14 dni notowali swoją aktywność w zakresie korzystania z usług on-line z dostępnych urządzeń w powiązaniu z czynnikami uznawanymi...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie właściwości olejów napędowych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej

  Publikacja

  - Measurement Automation Monitoring - Rok 2014

  W pracy podjęto próbę zbadania olejów napędowych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Materiałem do badań było pięć próbek zimowych olejów napędowych typu premium, zakupionych na stacjach różnych dostawców. Na podstawie wyników pomiaru impedancji stworzono elektryczny obwód zastępczy dla celki z olejem napędowym, a następnie wyznaczono wartości elementów modelu dla przebadanych próbek. Dokonano oceny jakości przyjętych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Badanie wierności brzmienia dźwięku instrumentów wirtualnych VST/TRTAS

  Publikacja

  Tematem referatu jest subiektywne badanie wierności brzmienia instrumentów wirtualnych (VST/TRTAS) wykorzystujących próbkowanie dźwięków rzeczywistych instrumentów muzycznych. Na potrzeby przedstawionej pracy wybrano kilka utworów muzyki orkiestrowej z epoki romantyzmu i klasycyzmu, nagranych przy użyciu instrumentów akustycznych. Następnie zaaranżowano fragmenty tych utworów, wykorzystując do tego instrumenty wirtualne i efekty...

 • BADANIE ŚCIŚLIWOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH TORF – POPIÓŁ LOTNY – WAPNO

 • Badanie struktur falowych zawierających układy metalizowanych obiektów cylindrycznych

  Artykuł prezentuje wyniki badań rozpraszania fali elektromagnetycznej na układach metalizowanych obiektów cylindrycznych umieszczonych w strukturach zamkniętych i otwartych. Metoda analizy badanych struktur opiera się na iteracyjnej procedurze rozpraszania i metodzie dopasowania rodzajów. Otrzymany model matematyczny rozpraszania posłużył do badania owych struktur oraz do zaproponowania ich aplikacji w technice mikrofalowej i antenowej.

 • Badanie struktur falowych zawierających układy metalizowanych obiektów cylindrycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł prezentuje wyniki badań rozpraszania fali elektromagnetycznej na układach metalizowanych obiektów cylindrycznych umieszczonych w strukturach zamkniętych i otwartych. Metoda analizy badanych struktur opiera się na iteracyjnej procedurze rozpraszania i metodzie dopasowania rodzajów. Otrzymany model matematyczny rozpraszania posłużył do badania owych struktur oraz do zaproponowania ich aplikacji w technice mikrofalowej i antenowej.

 • Badanie i analiza procesu regulacji geometrycznej toru kolejowego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Szyny toru kolejowego, a szczególnie toru bezstykowego, są poddane działaniu sił osiowych. Powstają one głównie wskutek oddziaływań termicznych (różnice temperatur), fizycznych (niejednorodność materiałowa) i mechanicznych (uderzenia od płaskich miejsc na kołach). Naprężenia od zmian temperatury otoczenia, naprężenia powstające wskutek pełzania toków szynowych (podłużnych przemieszczeń szyn wraz z podkładami lub samych szyn), naprężenia...

 • Badanie odporności wyłączników różnicowoprądowych na przejściowe prądy różnicowe

  Publikacja

  - elektro.info - Rok 2009

  W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych wyłączników różnicowoprądowych przy przejściowych prądach różnicowych. Omówiono przyczyny niejednakowej odporności na przejściowe prądy różnicowe wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych o takim samym znamionowym prądzie różnicowym zadziałania. Zwrócono uwagę, że niektóre bezzwłoczne wyłączniki wysokoczułe mogą być bardziej odporne na przejściowy prąd różnicowy niż bezzwłoczne...

 • Badanie możliwości procesowych obniżenia skażenia wód śródlądowych serwatką

  Zaproponowano zastosowanie separacji pianowej do wydzielenia białek z serwatki. Zbadano wpływ pH, stężenia początkowego białek, prędkości przepływu powietrza oraz obecności addytywów na efektywność separacji białek serwatkowych w półperiodycznej kolumnie barbotażowej. Dla wybranych warunków badano także przebieg flotacji białek serwatkowych oraz wartość współczynnika ChZT