Wyniki wyszukiwania dla: doradztwo w zarkesie innowacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: doradztwo w zarkesie innowacji

Wyniki wyszukiwania dla: doradztwo w zarkesie innowacji

 • Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP

  Publikacja

  - Rok 2011

  Omówiono procesy rozwoju innowacji w MSP na współczesnym rynku. Scharakteryzowano doradztwo jako instrument wsparcia innowacyjnego rozwoju MSP w rozwiniętych krajach UE. Zaprezentowano proces doradztwa podstawowego dla strategii innowacyjnego rozwoju w MSP w Polsce. Przedstawiono doradztwo zaawansowane dla strategii innowacyjnego rozwoju w MSP w Polsce.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr hab. inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (specjalność: systemy zarządzania). Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Reklamy (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) oraz Podyplomowego Studium Public Relations (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W latach 2000-2003 współpracowała z Panoramą Internetu sp. z o. o. jako specjalista ds. marketingu. Pełniła również obowiązki...

 • Zapotrzebowanie na wsparcie innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie Morza Bałtyckiego

  Publikacja

  - Rok 2012

  celem ekspertyzy było zbadanie rzeczywistego zapotrzebowania małych i średnich przedsiębiorstw z rejonu morza bałtyckiego na wsparcie innowacyjności. wyniki z przeprowadzonego badania mają służyć sformułowaniu rekomendacji, mających w przyszłości przyczynić się do podniesieniu innowacyjności i tym samym konkurencyjności mśp w rejonie nadbałtyckim. do zadań wykonywanych w ramach tej ekspertyzy należały m.in.: ocena dotychczasowego...

 • Sprawozdanie z realizacji umowy: Doradztwo przy doborze technologii wygniatania gwintu M39x4 - h6 według przesłanej dokumentacji

  Publikacja

  Doradztwo przy doborze technologii wygniatania gwintu M39x4 - h6

 • Problemy rozwoju innowacji w usługach

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono pojęcie innowacji i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Scharakteryzowano uwarunkowania rozwoju innowacji w usługach, w tym ogólne, odnoszące się do rozwoju innowacji w ogóle oraz szczegółowe, charakterystyczne dla innowacji wprowadzanych w usługach. Sformułowano rekomendacje, których wdrożenie powinno ułatwić rozwiązywanie problemów rozwoju innowacji w usługach.

 • Założenia Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa pomorskiego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł przedstawia i omawia główne założenia i kierunki działań zawarte w strategii innowacji dla województwa pomorskiego. Rozważania poprzedzono analizami na temat interpretacji pojęcia i znaczenia innowacji we współczesnej gospodarce, szczególnie gospodarce regionalnej, a także miejsca i roli regionalnych strategii innowacji, stanowiących jeden z ważniejszych instrumentów kreowania innowacji, we wzroście wykorzystania i rozwoju...

 • Przedsiębiorczość i finansowanie innowacji

  Publikacja

  - Rok 2020

  Współczesne gospodarki w dużym stopniu opierają swoją działalność na rzedsiębiorczości. Sam termin, doczekał się wielu definicji i rzeczywiście można powiedzieć, że przedsiębiorczość niejedno ma imię, bo jej przejawy mogą być różnorodne. Historyczne źródła wskazują, że termin ten początkowo był utożsamiany z ponoszeniem ryzyka i chociaż w dzisiejszych czasach ryzyko to ma trochę inny wymiar, to jednak cały czas ono występuje. Problematyka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wybrane problemy rozwoju innowacji w MŚP w Polsce

  Publikacja

  W artykule przedstawiono koncepcję i znaczenie innowacji dla MŚP. Omówiono proces innowacji i jego wymagania. Zdefiniowano podażowy, popytowy i interaktywny model innowacji. Scharakteryzowano podstawowe umiejętności wymagane w zarządzaniu innowacjami. Przedstawiono wyniki badań czynników wpływających proces innowacji w Polsce. Zaproponowano, aby spojrzeć na rozwój innowacji przez pryzmat koncepcji Triple Helix. Podkreślono potrzebę...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola innowacji marketingowych w działalności instytucji finansowych

  W artykule przedstawiono istotę innowacji w usługach finansowych. Na podstawie danych statystycznych dokonano analizy poziomu innowacyjności instytucji finansowych z uwzględnieniem zróżnicowania podmiotowego oraz ze względu na rodzaje innowacji. Szczególną uwagę zwrócono na innowacje marketingowe jako wpływające w sposób bezpośredni na działalność marketingową instytucji finansowych. Przedstawiono podstawowe kategorie innowacji...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Współdziałanie na rzecz rozwoju regionalnego - Regionalne Systemy Innowacji

  W opracowaniu odniesiono się do dwóch kwestii współczesnego ujęcia problematyki rozwoju regionalnego. Po pierwsze, podjęto próbę identyfikacji znaczenia innowacji w rozwoju regionalnym. Po drugie - dokonano analizy i oceny infrastruktury instytucjonalnej na rzecz tworzenia i wdrażania innowacji w polskich regionach, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnych Systemów Innowacji.

 • Rola innowacji otwartych w klastrach

  Publikacja

  - Rok 2019

  Innowacje otwarte to podejście, w którym korzysta się z partnerstwa i łączenia zasobów wewnętrznych i zewnętrznych wobec firmy w celu kreowania nowych pomysłów i technologii. Klastry natomiast są uznawane za przestrzeń sprzyjającą międzyorganizacyjnej współpracy innowacyjnej. Głównym celem podejmowanym w rozprawie było zbadanie roli innowacji otwartych w klastrach poprzez dokonanie diagnozy stanu i sposobu ich podejmowania oraz...

 • Rola ośrodków naukowych w regionalnym systemie innowacji

  Publikacja
  • A. Szerenos
  • D. Sobczak

  - Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa - Rok 2006

  W artykule przedstawiono rolę uczelni wyższych w regionalnym systemie innowacji, na przykładzie Politechniki Warszawskiej. Artykuł zawiera wyniki badań dotyczących współpracy PW z przedsiębiorstwami high-tech na Mazowszu, opis działań podejmowanych przez władze PW, ukierunkowanych na intensyfikację współpracy z przemysłem jak również zaangażowanie PW w budowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument wsparcia innowacji

  Publikacja

  - PRZEGLĄD ORGANIZACJI - Rok 2017

  Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego jako instrumentu wspierającego rozwój innowacji. Analizie poddano niemiecki model funkcjonowania PPP, w tym przede wszystkim inicjatywę na rzecz badań i innowacji – Forschungscampus. Zasadniczą część pracy poprzedza przegląd dorobku teoretycznego w zakresie współpracy sfery publicznej i prywatnej, w tym jej atrybutów, komponentów oraz faz...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determinanty rozwoju innowacji w usługach finansowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W coraz bardziej zmieniającej się gospodarce światowej, jednymi z najintensywniej wykorzystujących innowacje są podmioty oferujące usługi finansowe. W artykule przedstawiono determinanty rozwoju innowacji usług finansowych wraz ze wskazaniem możliwych kierunków rozwoju innowacyjności sektora.

 • Monitoring zapotrzebowania na usługi i kształtowanie oferty ośrodka innowacji

  Publikacja

  - Rok 2011

  Omówiono istotę współczesnego marketingu usług z punktu widzenia ośrodka innowacji. Przedstawiono sposoby minitorowania potrzeb klientów ośrodka innowacji. Określono główne obszary analizy i wyboru rynku pod kątem kształtowania oferty ośrodka innowacji. Wskazano sposoby wykorzystania wniosków z monitoringu i analizy rynku do kształtowania portfela usług ośrodka innowacji oraz jego aktualizacji.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sektorowy system innowacji jako instrument oceny innowacyjności przemysłu

  artykuł przedstawia koncepcję sektorowego systemu innowacji(ssi) jako próby dynamicznego podejscia do oceny sektora. w artykule szczegółowo zostały omówione wszystkie elementy sectorowego systemu innowacji, a na ich tle zaprezentowano pięc najbardziej popularnych modeli ssi.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Doradztwo zawodowe jako działanie wartościowe i pożądane społecznie

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ocena intensywności oraz efektów innowacji według działów przemysłu

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono ocenę intensywności i efektów innowacji według działów krajowego przetwórstwa przemysłowego. Poprzez zastosowanie analizy skupień, wydrębniono cztery grupy działów, które oceniono ze względu na analizowane czynniki.

 • Analiza bezpieczeństwa dla instalacji elektrycznej zasilającej Gdyńskie Centrum Innowacji

  Publikacja

  - Rok 2013

  W ekspertyzie przedstawiono analizę stanu technicznego instalacji elektrycznych budynków Gdyńskiego Centrum Innowacji.

 • Współczesne kierunki rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  W coraz bardziej zmieniającej się gospodarce światowej, jednymi z najintensywniej wykorzystujących innowacje są instytucje oferujące usługi finansowe. W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju innowacji usług finansowych wraz z możliwymi kierunkami rozwoju innowacyjności sektora.

 • Dobre praktyki w zakresie wzmacniania interesariuszy regionalnych systemów innowacji

  Publikacja

  - Rok 2023

  Celem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030 jest transformacja systemu gospodarczego województwa podkarpackiego w kierunku gospodarki konkurencyjnej, opartej na wiedzy i wykorzystaniu nowoczesnych technologii, uwzględniającej aspiracje przedsiębiorców, społeczeństwa oraz globalne uwarunkowania rozwoju. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest współpraca wszystkich elementów tworzących...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola uczelni publicznych w regionalnej strategii innowacji dla województwa pomorskiego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono wyniki analizy potencjału badawczo-rozwojowego uczelni publicznych i ich związków z gospodarką, wykonanych w ramach projektowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego (RIS-P). Określono miejsce i rolę uczelni publicznych w regionalnej strategii innowacji, omówiono podjęte działania wdrożeniowe, służące podniesieniu znaczenia uczelni w rozwoju innowacyjności gospodarki Pomorza.

 • Metropolia Trójmiasta w sieci miast wiedzy i innowacji

  Publikacja

  - Rok 2005

  Strategia lizbońska przyjęta przez Unię Europejską w 2000r określa nowe zadania dla planowania i rozwoju miast.Rozwój determinują dylematy: konkurencyjność a efektywność, dysproporcje a równość, globalizacja a tożsamość. Powstają metropolie wiedzy i innowacji jako główne ośrodki konkurencyjności. Powoduje to konsekwencje dla rozwoju przestrzennego. Model zagospodarowania przestrzennego zawiera komponenty materialne i wirtualne.

 • Technology audit tool for strategic innovation in SME

  Publikacja

  Wymagania stawiane przez współczesny rynek wraz z jego wyzwaniami i zagrożeniami potrzebują ciągłej aktywności małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze doskonalenia ustawicznego oraz innowacji po to, by przetrwać we współczesnym konkurencyjnym świecie. Referat prezentuje praktyczne podejścia poprawiające równowagę głównych czynników rynkowych, tj. jakości, ceny i elestyczności jako głównych wskaźników konkurencyjności. Audyt...

 • Wykorzystanie innowacji w rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych

  W publikacji podjęto próbę przedstawienia specyfiki działalności innowacyjnej wśród instytucji finansowych oraz związków innowacji z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskazano zatem cechy wyróżniające zachowania innowacyjne w sektorze usług finansowych oraz kluczowe determinanty rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych. Zwieńczeniem pracy jest wskazanie znaczenia jakie innowacje wywierają na praktyczne zastosowanie...

 • Strategiczne i operacyjne uwarunkowania wdrożeń innowacji w kontekście gospodarki sieciowej

  Publikacja

  Innowacyjność, relacje, współpraca i wiedza stanowią kluczowe czynniki determinujące przewagę konkurencyjną w gospodarce sie- ciowej [Tapscott 1999; Perechuda 2007; Mazurek 2012]. Celem artykułu jest wskazanie elementów wpływających na sukces procesu identyfikacji, a następnie wdrożenia nowych produktów na podstawie zidentyfikowanych powyżej determinant. Autorzy wskazują, iż nie każda innowacja jest źródłem wartości, podają definicję...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Źródła finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach high-tech

  Celem artykułu jest przegląd i omówienie zewnętrznych źródeł finansowania innowacji w sektorze MŚP oraz zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw high-tech na temat dostępności i wykorzystania powyższych źródeł w działalności innowacyjnej. Przeprowadzone badania wykazały, iż pomimo coraz szerszej oferty usług finansowych, wśród analizowanych przedsiębiorstw nadal najbardziej popularną formą finansowania...

 • Model zwinnego procesu innowacji produktowej i organizacyjnej na przykładzie Wolters Kluwer

  Celem artykułu jest przedstawienie zwinnego procesu innowacji produktowej i organizacyjnej opracowanej i zaimplementowanej w Wolters Kluwer. Przedstawiono cechy i naturę innowacji produktowej i organizacyjnej opisując jej podstawową charakterystykę. Omówione zostały główne założenia, szanse i zagrożenia zwinnego procesu innowacji. Opisano poszczególne kroki procesu, który pozwoli czytelnikowi zrozumieć sposób implementacji i zastosowania...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Determinanty wzrostu innowacji przedsiębiorstw na rynku usług finansowych

  Publikacja

  Usługi finansowe będące coraz ważniejszą częścią gospodarki w krajach rozwiniętych stały się w ostatnich latach jednymi z najbardziej innowacyjnych obszarów gospodarki w krajach rozwiniętych. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju sektora usług finansowych w artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinantów sprzyjających rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Najważniejsze grupy czynników zostały ogólnie zdefiniowane...

 • Wdrażanie innowacji przełomowych w oparciu o wykrywanie przelotnych szans rynkowych

  Publikacja

  - Rok 2015

  W niniejszym rozdziale została omówiona koncepcja innowacji przełomowej, stworzona przez C. M. Christensena. Prezentowana koncepcja wpisuje się w szkołę prostych reguł zarządzania strategicznego, a jej podstawowym założeniem jest unikanie konkurencji poprzez oferowanie produktów o odmiennej hierarchii parametrów od tych, które cenią aktualni odbiorcy na rynku. Wychwytywanie szans na innowację w koncepcji innowacji przełomowej polega...

 • Znaczenie innowacji bankowych na przykładzie rozwoju e-bankingu w Chorwacji

  Rola systemu bankowego w gospodarce jest niezaprzeczalna, a jego rozwój jest zdetermi-nowany przez wiele czynników, wśród których waga nowoczesnych innowacji informa-tycznych jest nie do przecenienia. Przykładem takich rozwiązań jest e-banking, który stanowi przedmiot wielu badań. W artykule został podjęty problem rozwoju innowacji w bankowości, na przykładzie e-bankingu. Posłużono się przykładem Chorwacji, która jest 28. państwem...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zmiany w otoczeniu organizacji a intensywność stosowania innowacji przez instytucje finansowe

  W artykule podjęto próbę przedstawienia roli, jaką odgrywają czynniki otoczenia instytucji finansowych w procesie kreowania innowacji przez te podmioty. Zidentyfikowano podstawowe czynniki wpływające na potencjał innowacyjny usług finansowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Intensywność marketingu związanego z wprowadzaniem innowacji technicznych w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono analizę intensywności marketingu związanego z wprowadzaniem innowacji technicznych, w krajowych przedsiębiorstwach przemysłowych według rodzaju działalności, w 2002 roku na podstawie danych GUS.

 • Dotacje unijne jako źródło finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach

  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł dotyczy wskazania możliwości pozyskania źródeł finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw. Przykładem tego mają być dostępne obecnie lub w przyszłości granty i fundusze unijne. W artykule przedstawiono owe dotacje i ogólne ich zasady z uwzględnieniem programu z jakiego pochodzą i dla jakiego podmiotu mają być dedykowane. Ponadto zaprezentowano propozycje na co mogą być przeznaczone środki z poszczególnych...

 • Budowa przewagi konkurencyjnej regionu na przykładzie Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa pomorskiego - RIS-P

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł przedstawia i omawia główne założenia i kierunki działań zawarte w strategii innowacji dla województwa pomorskiego z punktu widzenia budowy przewagi konkurencyjnej. Rozważania poprzedzono analizami na temat interpretacji i znaczenia we współczesnej gospodarce następujących pojęć: konkurencyjność, przewaga konkurencyjna, innowacje, a także miejsca i roli regionalnych strategii innowacji, stanowiących jeden z ważniejszych...

 • Rola normatywnych systemów zarządzania we wprowadzaniu innowacji organizacyjnych w sektorze MŚP

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2011

  W opracowaniu przedstawiono rozważania dotyczące znaczenia i specyfiki działalności innowacyjnej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Na podstawie wyników badań krajowych i zagranicznych określono charakterystyczne cechy tej grupy organizacji w odniesieniu do wprowadzania innowacji procesowej i organizacyjnej.Szczególną uwagę zwrócono na współzależności między działalnością innowacyjną a zarządzaniem wiedzą w normatywnych systemach...

 • Magdalena Gajewska prof. dr hab. inż.

  Magdalena Gajewska (ur. 1.06.1968 r. w Gdańsku) ukończyła studia w 1993 roku na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej.  Jest adiunktem w Katedrze Technologii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Doktorat (2001) i habilitacja (2013) w dyscyplinie inżynierii środowiska.  W kadencji 2016–2020 pełni funkcję prodziekana ds. nauki. Specjalizuję się w technologiach związanych z ekoinżynierią:...

 • Rola regionalnych systemów innowacji w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Rok 2004

  Rozwinięte systemy innowacji w regionach są silnym magnesem przyciągającym przedsiębiorców, a wraz z nimi kapitał. W miarę postępu w integracji Polski z Unią Europejską czynnik bazy naukowo-badawczej i edukacyjnej, stanowiący oparcie dla procesów innowacyjnych obok czynnika dostępności komunikacyjnej i warunków środowiskowych będzie miał decydujące znaczenie w rozwoju regionalnym a tym samym w podnoszeniu konkurencyjności. Z doświadczeń...

 • Wymiary bliskości w sieciach innowacji

  Publikacja

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu innowacji

  Artykuł bazuje na badaniach przeprowadzonych w ramach projektu MAYDAY "Model aktywnego wsparcia pracowników i firm wobec strukturalnych zmian w gospodarce", realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród menedżerów i przedsiębiorców (z sektora stoczniowego) dokonano próby oceny postrzegania istotności kształtowania kapitału intelektualnego pracowników oraz menedżerów w kontekście...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola marketingu w kształtowaniu innowacji produktowych

  Publikacja

  - Logistyka - Rok 2015

  W artykule zidentyfikowano niezbędne zadania marketingowe w procesie kształtowania nowych produktów. Zadania te polegają głównie na przeprowadzaniu badań marketingowych, planowaniu produktu i działań marketingowych, realizowaniu prac wdrożeniowych i działań marketingowych, kontrolowaniu wprowadzenia produktu na rynek i tworzeniu wskaźników do przyszłych prac.

 • Zamówienia innowacyjne jako czynnik wspierający rozwój innowacji

  W artykule przedstawiono i omówiono zamówienia publiczne, które mogą być czynnikiem wspierającym innowacje.Równocześnie wskazano, że zamówienia innowacyjne nie tylko wspierają innowacje, ale mogą być istotnym czynnikiem w rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorstw i tym samym sposobem na zwiększenie przez nie zysków.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w transferze technologii z instytucji B+R do sektora high-tech na Mazowszu

  Publikacja
  • A. Szerenos

  - Rok 2005

  Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości stanowią rodzaj pomostu między przedsiębiorstwami a sferą B+R i poprzez podejmowane działania ukierunkowane na transfer i komercjalizację wiedzy powstałej w instytutach badawczych, wyższych uczelniach, laboratoriach etc. mogą znacznie przyspieszyć proces dyfuzji innowacji. W regionie, w którym tworzy się klaster oparty na wysokich technologiach wzrasta znaczenie instytucji pośredniczących...

 • Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych

  Czasopisma

  ISSN: 1427-2008 , eISSN: 2449-7584

 • Zintegrowana platforma handlowa jako przykład innowacji w handlu elektronicznym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono przykład funkcjonowania innowacyjnego przedsięwzięcia, jakim jest zintegrowana platforma handlowa, działająca w portalu Panorama Firm. Struktura treści obejmuje charakterystykę przepływu informacji w serwisach: Panorama Pasaż, Panorama Aukcje oraz Panorama B2B.

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Nietechnologiczne nie znaczy gorsze. Rzecz o innowacjach

  Innowacje nietechnologiczne nie zajmują istotnego miejsca w dyskursie naukowym jak i praktycznym. Zauważona luka badawcza oraz brak praktycznych rozwiązań wspierających innowacje nietechnologicznie, były motywem podjęcia tego tematu przez międzynarodowy zespół, składający się z badaczy z czterech krajów (Danii, Finlandii, Litwy i Polski) oraz szeregu instytucji wspierających biznes, w tych krajach, pełniących funkcje pośredników...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rodzaje innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle badań

  Publikacja

  W otoczeniu gospodarczym powstaje wiele instytucji włączających się w proces produkcji i dystrybucji wiedzy. Istotna jest możliwość nawiązania współpracy między otoczeniem a przedsiębiorstwami w zakresie rozwijania innowacyjności. Z jednej strony bardzo ważna jest dla przedsiębiorstw umiejętność pozyskiwania i efektywnego wykorzystania wiedzy z tych instytucji. Natomiast z drugiej strony patrząc należy stwierdzić, że od tego otoczenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Noc Innowacji na Politechnice Gdańskiej

  Wydarzenia

  10-10-2020 18:00 - 10-10-2020 19:30

  Nowoczesne technologie w medycynie; www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta – transmisja na żywo, z możliwością zadawania pytań w komentarzach.

 • Laureaci Konkursu Innowacji Dydaktycznych i ich projekty.

  Wydarzenia

  04-03-2022 13:00 - 04-03-2022 15:00

  W Konkursie Innowacji Dydaktycznych złożono 60 wniosków, spośród nich wyłoniono 11, które otrzymały finansowanie. Autorzy nagrodzonych wniosków opowiedzą o wprowadzanych innowacjach dydaktycznych.