Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie nowymi produktami - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie nowymi produktami

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie nowymi produktami

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Comprehensive analysis of low-temperature methods for reclaiming of ground tire rubber

  Publikacja

  - Rok 2022

  Management of waste tires has become an important topic for decades. The lack of an effective method to manage the materials as mentioned above leads to illegal landfills. This problematic waste can be divided into two main categories depending on the physical condition of the waste: (i) partially used tires; (ii) end-of-life tires. While the first group can be reused or retreaded, the second group requires special measures to...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Przedsiębiorczość i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 1733-2486 , eISSN: 2543-8190

 • Zarządzanie i Finanse

  Czasopisma

  ISSN: 2084-5189

 • NEW PRODUCT DEVELOPMENT FROM THE PERSPECTIVE OF CREATING A COMPETITIVE ADVANTAGE

  It is acknowledged that achieving product-based competitive advantage is a key task for a company. However, there is still a research gap in determining those specific actions in the process of developing new products that arise from companies' efforts to achieve product-based competitive advantage. Therefore, the aim of this study is to determine the specific actions in the new product development (NPD) process that result from...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marketing i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 2450-775X , eISSN: 2543-5574

 • Raportowanie obrotu produktami leczniczymi w doskonaleniu przepływu informacji o stanach magazynowych aptek

  Publikacja

  Celem opracowania jest identyfikacja roli raportowania obrotu produktami leczniczymi w aptekach. Zaprezentowano podstawowe założenia wymogu raportowania stanów magazynowych, w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy, związanych z informacją o stanach magazynowych w aptece. Zidentyfikowano również korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy wynikające z konieczności przygotowania tego typu raportów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie bezpieczeństwem

  Publikacja

  - Rok 2009

  Zarzadzanie bezpieczeństwem. System bezpieczeństwa transportu drogowego. System zarządzania bezpieczeństwem transportu drogowego. Zarządzanie ryzykiem. Działania profilaktyczne.

 • Zarządzanie międzynarodowe

  Publikacja

  - Rok 2007

  Monografia poświęcona problematyce zarządzania międzynarodowego z perspektywy korporacji transnarodowych. Ksiązka składa się z 4 części: w pierwszej omówione jest otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstw, w drugiej proces umiędzynarodowienia firm, trzeciej zarządzanie w korporacjach transnarodowych, czwartej strategie i struktury zarządzania międzynarodowego.

 • Zarządzanie informacją.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W dobie gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych oraz wzrostu ilości informacji płynących zarówno z otoczenia, jak i w samej organizacji wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem nowoczesnych narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie informacją staje się koniecznością. Informacja wsparta technologia informacyjną staje się ważnym strategicznym zasobem otwierającym przed przedsiębiorstwem nowe możliwości.

 • Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi - propozycja dydaktyczna dla studentów kierunku zarządzanie i marketing

  Publikacja

  - Rok 2005

  Autor przedstawia cele oraz program przedmiotu Zarządzanie organizacjami niekomercyjnymi, prowadzonego dla studentów kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W programie kształcenia główną uwagę skoncentrowano na wskazaniu studentom rosnącego znaczenia organizacji niekomercyjnych (zarówno publicznych jak i pozarządowych) w Polsce oraz konieczności stopniowego i systemowego wprowadzenia...

 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Czasopisma

  ISSN: 1643-4773

 • Zarządzanie i planowanie marketingowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Podręcznik do przedmiotu zarządzanie i planowanie marketingowe, w ktorym są wymienione i omówione etapy tworzenia planu marketingowego oraz poszczególne zagadnienia opracowane od strony teoretycznej, wzbogacone o przykłady praktyczne.NR DOKUM. MCK 73140

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  - Rok 2010

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Opinia o innowacyjności w odniesieniu do planowanego efektu prac badawczo – rozwojowych nad nowymi rodzajami profili ciężkich wraz z akcesoriami komplementarnymi

  Publikacja

  - Rok 2018

  Opinia o innowacyjności w odniesieniu do planowanego efektu prac badawczo – rozwojowych nad nowymi rodzajami profili ciężkich wraz z akcesoriami komplementarnymi. Opinia związana z wystąpieniem o środki na dofinansowanie innowacyjnej technologii produkcji. Mocowania, pomosty, belki, konstrukcje skręcane.

 • Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi

  Publikacja

  - Rok 2017

  Opracowanie „Zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi” jest obszarem wiedzy wkomponowanym w szerszy obszar jakim jest inżynieria produkcji. Takie umiejscowienie spowodowało, że w opracowaniu skupiono się na problematyce realizacji projektów inżynierskich, tj. na planowaniu i realizacji działań wymaganych do osiągnięcia celów takiego projektu Zmieniające się warunki produkcji, postęp technologiczny spowodowały dynamiczny...

 • Zarządzanie ryzykiem jako niezbędny element procesu zarządzania wartością w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  Zarządzanie przedsiębiorstwem nabiera wielowymiarowego zna-czenia w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Strategie realizowane przez przedsiębiorstwa uwzględniają nie tylko negatywny, ale i pozytywny wpływ ryzyka na wartość przedsiębiorstwa oraz jego potencjał rozwojowy. Przedsiębiorcza orientacja podmiotów wyraża się w podejmowaniu ryzyka na drodze do budowania swojej pozycji konkurencyjnej, a podejście do zarządzania...

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie strategicznym

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi zarządzania bezpieczeństwem w technice, ekonomii, służbie zdrowia itp. W wielu dziedzinach istnieją unormowane procedury prowadzenia analizy, oceny i redukowania ryzyka. W zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego nie ma powszechnych uregulowań stosowania tej metody zarządzania bezpieczeństwem. Dotychczas dwa zagadnienia zarządzania brd zostały docenione i stały...

 • Udział Polski w globalnej wymianie handlowej produktami sektora ICT

  W ostatnich latach w gospodarce światowej notowany jest dynamiczny wzrost produkcji towarów ICT. Jednak większośc krajów importuje towary ICT, gdyż tylko nieliczna grupa krajów zaliczana jest do światowych ekporterów tych towarów. W kontekście powyższego celem autorek było przeanalizowanie wartości i struktury (towarowej jak i geograficznej) polskiego ekportu i importu towarów ICT w latach 2000-2008.

 • Transakcje masowymi produktami rolnymi na rynku zbóż w Polsce

  Publikacja

  - Rok 2016

  W pracy podjęto problematykę doboru rodzaju transakcji do wymogów zmieniającej się gospodarki otwartej w warunkach światowej globalizacji. Rolnictwo zawsze traktowano jako sektor gospodarki, który bez względu na czynniki makroekonomiczne powinien być najbardziej ze wszystkich sektorów wspierany przez aktywną politykę interwencyjną państwa. Zamiar utrzymywania administracyjnie dochodów przedsiębiorstw rolnych na ustalonym bądź...

 • Granie nie tylko na murawie! Zostań Lewandowskim pipety i termocyklera. Synergia nowoczesnych metod analitycznych opartych o wykrywanie DNA z nowymi formami nauczania (grywalizacja).

  Publikacja

  - Pismo PG - Rok 2022

  KOnkurs Innowacji Dydaktyznych PG: "Granie nie tylko na murawie! Zostań Lewandowskim pipety i termocyklera. Synergia nowoczesnych metod analitycznych opartych o wykrywanie DNA z nowymi formami nauczania (grywalizacja)."

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie bezpieczeństwem istniejącej sieci drogowej

  Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej jest to stosowanie w planowaniu, projektowaniu, budowie i użytkowaniu dróg procedur polegających na systematycznej identyfikacji zagrożeń na drodze, szacowaniu ich ewentualnych skutków dla uczestników ruchu drogowego oraz stosowaniu działań eliminujących zidentyfikowane zagrożenia lub zmniejszających skutki ich występowania mierzone liczbą wypadków, liczbą ofiar rannych i śmiertelnych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kompetencje absolwenta kierunku unikatowego - zarządzanie inżynierskie

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono założenia kierunku unikatowego zarządzanie inżynerskie oraz kompetencje przypisane poszczególnym przedmiotom programu studiów. W konkuzji podkreślono wyjątkowe znaczenie kompetencji społecznych oraz wskazano na trudność ich oceny.

 • Efektywne zarządzanie relacjami z klientami

  Publikacja

  W artykule przedstawiono główne złożenia i wybrane instrumenty pozwalające na efektywne zarządzanie relacjami z klientami. Rozważania rozpoczęto od przedstawienia etapów procesu budowy relacji z klientami w kontekście marketingu relacji. W dalszej części przedstawiono niektóre z kryteriów segmentacji oraz metody pozwalające na ocenę wartości klienta. Artykuł kończy omówienie wskaźnika zwrotu z inwestycji jako głównego miernika...

 • Zarządzanie paradoksami strategicznymi na uniwersytecie

  Napięcia strategiczne, zwane paradoksami, pojawiają się w każdej organizacji, w tym również we współczesnym uniwersytecie. Autor artykułu, opierając się na pracy B. de Wita i R. Meyera , podejmuje próbę identyfikacji paradoksów strategicznych w uniwersytecie a także wskazania, jak zarządzać nimi. Autor stara się pokazać, że zarządzanie zidentyfikowanymi paradoksami strategicznymi pozwoli rozwiązać złożone problemy związane z zarządzaniem...

 • Zarządzanie finansami w projekcie

  Publikacja

  - Rok 2013

  W opracowaniu przedstawiono zasadnicze aspekty składające się na zarządzanie finansami w projekcie. W obszarze planowania projektu przedstawiono między innymi metody stosowane w planowaniu kosztów projektu, rodzaje budżetów oraz zasady określania budżet projektu. Ponad-to zasady planowania przepływów środków finansowych w projekcie. W obszarze realizacji projektu od strony finansowej przedstawiono zasady zabezpieczanie źródeł...

 • Zarządzanie programami badawczymi z uwzględnieniem filozofii nauki

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zarządzanie projektami i programami badawczymi powinno być realizowane z zastosowaniem specyficznych metod zarządzania ze względu na specyfikę badań naukowych. W tym rozdziale zaprezentowano wyniki analiz mających na celu lepsze zrozumienie roli zarządzania programem badawczym z następujących perspektyw: analizy rzeczywistości projektów badawczych, zarządzania projektem i programem oraz filozofii nauki. Praktycznym zastosowaniem...

 • Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym

  Publikacja

  Platforma MOST Wiedzy, tworzona na Politechnice Gdańskiej, integruje wiele informacji o środowisku naukowym. Użytkownik znajdzie tam: wyniki badań, dane dotyczące projektów, informacje o laboratoriach i aparaturze badawczej oraz wiele innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki. Dodatkowym atutem MOSTU Wiedzy jest możliwość założenia przez naukowców indywidualnych profili – gromadzących informacje o różnych aspektach ich działalności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym

  Publikacja

  - Rok 2012

  Zarządzanie opóźnieniami w ruchu kolejowym zostało przedstawione jako wielokryterialny problem optymalizacyjny, do rozwiązania którego został użyty model ogólny (job-shop) szeregowania zadań. W artykule przedstawiono sposób zastosowania trzech algorytmów metaheurystycznych: algorytmu genetycznego (Genetic Algorithm), algorytmu roju (Particle Swarm Optimization) i algorytmu mrówkowego (Ant Colony Optimization) do znalezienia optymalnego...

 • Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

  Czasopisma

  ISSN: 1641-3466

 • Giełda towarowa jako miejsce zawierania transakcji masowymi produktami rolnymi w Polsce

  Publikacja

  W artykule przedstawiono znaczenie giełdy towarowej dla wybranych uczestników rynku rolnego w obrocie masowymi towarami rolnymi w Polsce. Giełdy towarowe wraz z transakcjami terminowymi tam zawieranymi, ze względu na swoje właściwości, są obecnie instrumentem cieszącym się dużym zainteresowaniem na świecie. Właściwie odczytane i zinterpretowane informacje płynące z giełd towarowych powodują, że korzyści finansowe na kontraktach...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

  Czasopisma

  ISSN: 0239-9415

 • Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej firmie - studia podyplomowe

  Publikacja

  - Rok 2008

  POzycja zawiera propozycję standardu kształcenia na studiach podyplomowych Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą. Jest to jeden z 13 standardów zawartych w opracowaniu zbiorczym, recenzowanym.

 • Zarządzanie informacją w procesie projektowania statku

  W prezentowanej pracy przedstawiono znaczenie przepływu informacji w procesach projektowych oraz pomiędzy poszczególnymi stronami procesu projektowego jak np. towarzystwa klasyfikacyjne, poddostawcy czy organizacje konsultingowe. Przedstawione zostały etapy projektowania statku od projektu ofertowego poprzez projekt techniczny a kończąc na dokumentacji zdawczej. Skuteczne zarządzanie potrzebną informacją wpływa na lepszą jakość...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w systemie bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Publikacja

  - Transport Miejski i Regionalny - Rok 2010

  System bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element systemu transportu. Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym jako jedna z najbardziej skutecznych metod zarządzania bezpieczeństwem. Proponowane kierunki integracji zarządzania ryzykiem w ruchu drogowym.

 • Knowledge mangement: towards smart it suport system

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano problematykę wykorzystania wiedzy w projektowaniu systemów inteligentnych. wydaje się, bowiem, że przy realizacji przedsięwzięcia zarządzanie wiedzą w procesach analizy wymagań ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia. Omówiono metody pozyskiwania i przetwarzania wiedzy na potrzeby semantic web, scharakteryzowano to podejście, a także wykazano jego przydatność dla systemów informatycznych wspomagających...

 • Faculty of studies managment and engineering of production

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy przedstawiono założenia programowe dla kierunku studiów pierwszego stopnia (inżynierskie) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opracowane w ramach standardów kształcenia. Zaprezentowano: ustalenia ogólne, kwalifikacje absolwenta, ramowe treści kształcenia oraz wymagania programowe.

 • Zarządzanie procesowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  W niniejszym rozdziale dokonano przeglądu podstawowych problemów związanych z zarządzaniem procesowym w jednostkach gospodarczych. Przedstawiono genezę, podstawowe definicje i pojęcia związane z zarządzaniem procesowym oraz założenia metodyczne transformacji organizacji zarządzanych na postawie specjalizacji funkcjonalnej w organizacje zarządzane procesowo. Ponadto sformułowano założenia zarządzania w procesowo zorganizownym przedsiebiorstwie.

 • Zarządzanie Jakością

  Czasopisma

  ISSN: 1734-3534

 • Zarządzanie Mediami

  Czasopisma

  ISSN: 2353-5938 , eISSN: 2354-0214

 • Zarządzanie ryzykiem jako czynnik sprzyjający wzrostowi MSP

  Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeby mobilizacji małych i średnich przedsiębiorstw do działań na rzecz kontroli i ograniczania ryzyka w działalności gospodarczej. Zarządzanie ryzykiem jest pojęciem szerokim, stąd skupiono się na jednym z jego wymiarów, na warunkach korzystania przez przedsiębiorców z możliwości minimalizowania ryzyk ubezpieczalnych. Badania wskazują, że mimo iż ubezpieczenia są niezbędnym elementem...

 • Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie

  Publikacja

  Zarządzanie danymi badawczymi (Research Data Management) to temat, który jest dyskutowany i przybiera na znaczeniu od wielu lat. Podstawową przesłanką do odpowiedniego zarządzania danymi jest właściwe i efektywne wykorzystywanie publicznych funduszy. Instytucje i organizacje finansujące badania naukowe podkreślają, że fundusze przeznaczane na granty badawcze w dużej mierze się marnują. Dane, będące wynikami prac badawczych, nie...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie terminowością w projektach. Wskaźniki i narzędzia

  Czas jest istotnym elementem tzw. trójkąta projektu, dlatego też terminowość, rozu-miana, jako realizacja przedsięwzięcia w zadanym czasie, to parametr, który powinien podle-gać szczególnemu nadzorowi, a ryzyko nieterminowej realizacji powinno być wykrywane niezwłocznie. Istniejące już metody, takie jak np. wartość wypracowana (j.ang Earned Value - EV) pozwalają zaadresować te wyzwania, jednak ze względu na swoją złożoność mogą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. A. Drapińska.

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zmiany zachodzące w otoczeniu szkół wyższych, a zwłaszcza pojawienie się mechanizmów rynkowych, zmuszają uczelnie do poszukiwania odpowiednich działań, pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej. Nowe podejście do zarządzania staje się koniecznością.Autorka proponuje w książce nowatorskie podejście do zarządzania i marketingu w szkolnictwie wyższym, jakim jest zarządzanie relacjami. Jest ono propozycją nowoczesnego zarządzania,...

 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym w procesie produkcyjnym - zagadnienia teoretyczne i przypadek praktyczny

  Celem artykułu jest przedstawienie tematyki zarządzania ryzykiem zawodowym w procesie produkcyjnym wybranego przedsiębiorstwa oraz wskazanie czynników, które usprawniają to zarządzanie.

 • Zarządzanie zgodnością ze standardami akredytacyjnymi w chmurze obliczeniowej

  Publikacja

  Rosnące znaczenie akredytacji usług medycznych, w szczególności świadczonych przez szpitale, wymaga rozwoju wsparcia informatycznego. Artykuł przedstawia usługi informatyczne NOR-STA wspomagające i integrujące procesy osiągania, oceny i utrzymania zgodności z normami i standardami. Omówiono zakres usług, sposób ich dostarczania, a także wskazano na główne korzyści takie jak przejrzysty przegląd standardów, uporządkowanie dokumentów,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w złożonych obiektach i instalacjach krytycznych

  Publikacja

  W rozdziale scharakteryzowano wybrane metody wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem w systemach technicznych, w tym metodę RCM (reliability-centered maintenance) polegającą na proaktywnej obsłudze, której celem jest nie dopuszczać lub przynajmniej ograniczać skutki potencjalnych uszkodzeń oraz metodę RBM (risk-based maintanance) i procedurę RIMAP (risk-based inspection and maintanance procedures) stosowaną w zarządzaniu bezpieczeństwem...

 • Zarządzanie finansami przesiebiorstwa

  W pracy zawarto zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w krótkim i długim okresie. Omówiono problemy dotyczące zarządzania kapitałem obrotowym netto wraz z analizą poszczególnych jego elementów. W pracy omówiono zagadnienia dotyczące majątku przedsiębiorstwa oraz dokonano przeglądu źródeł finansowania w kontekście osiągania dodatniego efektu dźwigni finansowej i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Zagadnienia...