Wyniki wyszukiwania dla: KAPITAŁ KULTUROWY - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: KAPITAŁ KULTUROWY

Filtry

wszystkich: 1072
wybranych: 827

wyczyść wszystkie filtry


Filtry wybranego katalogu

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Wyniki wyszukiwania dla: KAPITAŁ KULTUROWY

 • Zarządzanie kapitałami w klastrach: kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych

  Publikacja

  - Rok 2014

  Celem pracy było zaprezentowanie i poddanie pod dyskusję teoretycznej koncepcji analizy przedsiębiorstw klastrowych z wykorzystaniem zmodyfikowanej teorii kapitałów, metodyki badań, zgodnie z którą przeprowadzono pierwszą, empiryczną aplikację tejże koncepcji do grupy przedsiębiorstw składających się na wybrane struktury klastrowe oraz wyników tych badań (wspartych analizą statystyczną) dających pewien obraz istniejących kategorii...

 • Kapitał intelektualny

  Publikacja

  - Rok 2008

  W opracowaniu przedstawiono definicję i składniki kapitału intelektualnego a także jego znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa. Omówiono wpływ organizacji oraz wielkości przedsiębiorstwa na zarządzanie kapitałem intelektualnym. Wskazano związek KI z pozycją konkurencyjną przedsiębiorstwa.

 • Kapitał ludzki strategicznym zasobem firmy

  Publikacja

  - Rok 2003

  Autorka na tle ogólnie zarysowanej globalizacji rynku zwróciła uwagę na kapitał ludzki jako zasób strategiczny firmy i siła konkurencyjna przedsiębiorstwa. Mówiąc o kapitale ludzkim należy mieć na uwadze jego potencjał intelektualny czyli wiedzę, która stanowi istotny czynnik symulacji rozwoju zarówno przedsiębiorstwa jak i jego pracowników. Dlatego ważnym zagadnieniem staje się umiejętność zarządzania wiedzą.

 • Krajobraz kulturowy wsi jako nośnik mitu

  Formy krajobrazu kulturowego przenoszą znaczenia. Krajobraz kulturowy jest rodzajem przestrzennej ramy dla pamięci zbiorowej. Estetyczna degradacja krajobrazu to m.in. wynik społecznej ''utraty pamięci''. Równocześnie obserwujemy narodziny wielu komercyjnych, inspirowanych przeszłością, funkcji obszarów wiejskich. Ważne aby objaśniać, jak tożsamość i przeszłość współistnieją w krajobrazie kulturowym wsi i jak go kształtują.

 • Kulturowe aspekty integracji europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2011

  Pojęcie Europy jest najczęściej, zwłaszcza w związku z procesami integracyjnymi, rozpatrywane i dyskutowane z punktu widzenia ekonomiczno-prawnego, rzadziej zaś społeczno-kulturowego. To ten ostatni jednak stwarza możliwość adekwatnego sformułowania pytania o podstawy europejskiej tożsamości i daje narzędzia umożliwiające dotarcie do nich. Dzięki temu pozwala pokazać Europę jako wspólnotę kulturową, dla której rozwiązania ekonomiczno-prawne...

 • Kulturowe wytwarzanie przestrzeni publicznych

  Publikacja

  W artykule podjęto próbę pokazania wływu nowych technologii na wytwarzanie przestrzeni publicznych w miastach ery globalizacji.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • KapitaŁ własny - formy, cechy i funkcje

  Publikacja

  W pracy przedstawiono znaczenie kapitału własnego w działalności gospodarczej. Pokazano kapitał własny w różnych formach prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 • Kapitał psychologiczny a współpraca zawodowa z obcokrajowcami

  Publikacja

  - Rok 2016

  Organizacje nastawione na rozwój odkrywają, że kapitał psychologiczny personelu ogrywa coraz ważniejsza rolę. Kapitał psychologiczny jest karawaną zasobów: skuteczności, elastyczności, nadziei i optymizmu, które wspierając się wzajemnie skutkują efektywnym funkcjonowaniem w pracy. Wielokulturowe środowisko pracy w swej naturze jest pełne specyficznych wymagań, które wymagają dodatkowych wysiłków. Jednak pozytywne efekty tej pracy...

 • Krajobraz kulturowy Delty Wisły - przekształcać czy zachować ?

  Publikacja traktuje o tym, iż krajobraz jest głównym żródłem informacji o przeszłości i teraźniejszości przestrzeni. Znajomość "znaków" krajobrazowych jest konieczna dla uszanowania dawnych dokonań w gospodarowaniu przestrzenią jak również harmonijnie kontynuować jej kształtowanie w przyszłości.

 • Kapitał ludzki strategicznym zasobem organizacji '' uczącej się''.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł ukazuje kapitał ludzki jako strategiczny wyznacznik przyszłych nowoczesnych modeli przedsiębiorstwa. Przyszle teorie zarządzania wskazują na takie typy zarządzania, ktore stymulują kapitał intelektualny i określają nowestruktury przedsiębiorstw. Jedną z tych koncepcji jest organizacja ''ucząca się''. Autorka pokazuje jej funkcje i ukierunkowanie na wiedzę i ludzi jako kapitał intelektualny.

 • Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego

  Obserwując kierunki rozwoju współczesnych organizacji znaleźć można coraz więcej dowodów na poparcie tezy, że kapitał ludzki jest najważniejszym z aktywów organizacji. Pomimo tego pomiar kapitału ludzkiego przysparza wciąż wiele problemów, zarówno natury metodologicznej, jak i praktycznej. Ujęcie kapitału ludzkiego w jeden, ujednolicony, spójny i powszechnie akceptowalny zestaw miar jest niezwykle trudne. W artykule poruszono między...

 • Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa

  Publikacja

  W pracy przedstawiono istotę wartości przedsiębiorstwa oraz wskazano determinanty ją kształtujące. Jedną z nich jest struktura kapitału. Optymalizując wartość przedsiębiorstwa należy określić granice nośników wartości, tj. kosztu i struktury kapitału.

 • Społeczno - kulturowe zróżnicowanie użytkowników Internetu

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dotychczasowe badania skupiające sie na zagadnieniu zaangazowania w korzystanie z Internetu, najczęściej brały pod uwage ilościowe kryteria opisujące sposoby korzystania z sieci. Artykuł przedstawia możliwość dodatkowego wykorzystywania, w tego typu badaniach, cech opisujących jakościowe zaangazowanie w korzystanie z Internetu, biorąc pod uwagę miedzy innymi motywację, cele a także niektóre zmienne osobowościowe internautów

 • Różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule przybliżono pojęcie kultury i jej części składowych, oraz wyjaśnioniono i zilustrowano to, w jaki sposób czynniki kulturowe determinują decyzje w marketingu międzynarodowym. Rozważania teoretyczne zilustrowano krótką analizą między kulturowej strategii promocyjnej marki Absolut Vodka. Artykuł został podzielony na cztery części. Pierwsza poświęcona definicji kultury, wyodrębnieniu jej elementów i zmiennych. Druga zawierająca...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Dziedzictwo kulturowe - stan i zasoby

  Publikacja

  - Rok 2009

  Publikacja omawia zasoby dziedzictwa kulturowego Gdyni, rozpatrując je w dwóch głównych grupach: pierwszej, dotyczącej modernistycznych zespołów architektoniczno-urbanistycznych z okresu dwudziestolecia międzywojennego i drugiej, obejmującej zespoły osadnictwa przedmiejskiego. Opracowanie wymienia także zdegradowane przestrzennie tereny miejskie, przedmiejskie i dworsko-parkowe o dużym potencjale historycznym,a także zespoły fortyfikacyjne...

 • Port Gdyński jako przestrzeń kulturowa

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł prezentuje zasoby kulturowe portu gdyńskiego, zazwyczaj postrzeganego współcześnie jako pozbawioną walorów estetycznych przestrzeń industrialną. Autorka przekonuje, że przy bliższym poznaniu i uważniejszej analizie nietrudno dostrzec specyficzny wyraz architektury przemysłowej i docenić ten nasycony zasobami historycznymi obszar jako pełnowartościową, szczególnie ważną dla Gdyni przestrzeń kulturową.

 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a czynniki kulturowe

  Publikacja

  Celem artykułu jest analiza teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) pod kątem stopnia, w jakim uwzględniają czynniki kulturowe w wyjaśnieniu tej formy internacjonalizacji. Na początku zdefiniowane zostało pojęcie BIZ. Następnie przeprowadzono przegląd teorii BIZ. Zwrócono uwagę, iż najpełniej uwarunkowania kulturowe analizowane są w zmodyfikowanej wersji koncepcji produkcji międzynarodowej oraz tzw. modelu uppsalskim....

 • Cywilizacja amerykańska a wartości kulturowe Europy

  Publikacja

  - Rok 2011

  Artykuł porównuje cywilizację amerykańską z cywilizacja europejską pokazując, że korzenie cywilizacji amerykańskiej leżą, po pierwsze, w programie oświecenia, z jego kultem uniwersalnych, opartych na rozumie wartości i, po drugie, w etyce protestanckiej z jej naciskiem na indywidualny sukces w życiu doczesnym będący widomym znakiem łaski Bożej. Europa natomiast, odwołując się równiez do uniwersalnych wartości, jest Europą narodów...

 • Polacy w życiu kulturowym Kanady

  Publikacja

  Kanada znana Polakom głównie z powieści Arkadego Fidlera "Kanada pachnąca żywicą" jest również jednym z najczęściej wybieranych przez imigrantów krajem osiedlenia. Liczbę diaspory polskiej w Kanadzie szacuje się na około 1 milion osób. Początki pojedynczego osadnictwa polskiego na terenach dzisiejszej Kanady sięgają XVII w. Przez wieki Polacy wpisali się w dziedzictwo kulturowe Kanady, zaznaczająć swoją obecność w życiu ekonomicznym,...

 • Dziedzictwo kulturowe na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  - Rok 2022

 • Kulturowe determinanty zarządzania przedsiębiorstwami klastrowymi

  Publikacja

  - Rok 2014

  Celem prezentowanego artykułu jest próba określenia swoistego kulturowego profilu zarządzania specyficznym rodzajem organizacji, jaką jest tzw. przedsiębiorstwo klastrowe, czyli podmiot gospodarczy wchodzący w skład formalnie wyodrębnionej z otoczenia „nadorganizacji” (lub po prostu organizacji wyższego rzędu), za jaką uważana jest inicjatywa klastrowa.

 • Zabytki architektury w krajobrazie kulturowym

  Publikacja

  - Rok 2013

  Tekst przedstawia podstawowe problemy obecności zabytków architektury w krajobrazie kulturowym, tj. definiowanie zabytku, możliwe kryteria kwalifikacji obiektów jako zabytków architektury, metodę wartościowania zabytków architektury oraz problem autentyzmu zabytków.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Udane wdrożenie blended learning'u - problem techniczny czy kulturowy?

  Publikacja

  Uczelnie wyższe coraz chętniej angażują się w konstruowanie wortali internetowych, które nie tylko mają stanowić uzupełnienie wiedzy studentów (i pracowników) z danej dziedziny wiedzy, ale i są wizytówką uczelni, która świadczy o poziomie kształcenia. Światowe doświadczenia związane z e−learning’iem nie zachęcają do zbytniego angażowania się w tę formę edukacji. Natomiast blended learning wydaje się idealnym rozwiązaniem. Zazwyczaj...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kapitał intelektualny i innowacyjność w kontekście rozwoju regionalnego

  Wątkiem przewodnim opracowania jest wskazanie możliwości, jakie w rozwoju potencjału innowacyjnego polskich regionów daje partnerstwo i współpraca w ramach Regionalnych Systemów Innowacji oraz wdrażanie Regionalnych Strategii Innowacji.

 • Sytuacyjne i kulturowe aspekty pozycji negocjacyjnej

  Publikacja

  - Rok 2007

  Artykuł prezenetuje pojęcie pozycji negocjacyjnej wświetle wybranych koncepcji negocjacji oraz wyniki eksperymentu psychologicznego dotyczącego uwarunkowań pozycji negocjacyjnej. Szczególną uwagę zwraca na osobowość, płeć i rolę oraz na posiadanie BATNY jako determinantów subiektywnej siły w rokowaniach i jej następstwa dla stylu i wyniku rozmów handlowych. W artykule poruszono też temat znaczenia kultury dla rozumienia i percepcji...

 • Morskie dziedzictwo przemysłowe a tożsamość kulturowa regionu

  Publikacja

  - Rok 2006

  Publikacja dotyczyła znaczenia architektonicznego dziedzictwa morskiego jako szczególnie ważnego dla regionu nadmorskiego dziedzictwa przemysłowego. Problematyka referatu i publikacji dotyczyła dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie oraz szans i kierunków działania w przyszłości.

 • Dziedzictwo przemysłowe a tożsamość kulturowa regionu gdańskiego.

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat i publikacja dotyczyły wagi dziedzictwa przemysłowego dla określania kulturowej tożsamości regionu gdańskiego, w kontekście rozwoju gospodarki rynkowej, analizowania popytu inwestycyjnego dla ponownej integracji w skali miasta i regionu.

 • Kulturowo-cywilizacyjna odrębność Regionu Morza Bałtyckiego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Region Morza Bałtyckiego, jako przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna ujawnia istotne cechy wyznaczające jego odrębność i stanowiące o konkurencyjności, m.in.: kondycję cywilizacyjną, stan rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, sieć kontaktów międzynarodowych, poziom zorganizowania społecznego i politycznego, stabilizację polityczną oraz identyfikację z rzeczywistością i dokonującymi się zmianami w wymiarze globalnym. Kształtowaniu...

 • Przestrzeń turystczna w krajobrazie kulturowym wsi

  Celem opracowania jest przedstawienie relacji pomiędzy wiejskim krajobrazem kulturowym a wzrastającą w jego obrębie przestrzenią turystyczną oraz określenie możliwości i konsekwencji ich integracji.

 • Środowisko przyrodnicze i kulturowe : część II

  Publikacja

  Przedstawiono stan środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w latach 2000-2004.

 • Adaptacja kulturowa jako wyzwanie w zespołachmiędzynarodowych

  Publikacja

  Wyzwania dotyczące pracy w międzykulturowym środowisku są najczęściej odnoszone do menedżerów, ze względu na powszechność ich międzynarodowych migracji oraz podejmowanie międzynarodowej współpracy z kooperantami. Rozwój globalnego rynku pracy stymuluje jednak również szeregowych pracowników do poszukiwania pracy w różnych krajach, co sprawia, że wielu z nich pracuje w międzykulturowych zespołach, gdzie doświadczają kulturowego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dziedzictwo przemysłowe a tożsamość kulturowa regionu gdańskiego.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Publikacja dotyczy roli jaką odgrywa dziedzictwo przemysłowe w kształtowaniu tożsamości kulturowej regionu gdańskiego w kontekście zrealizowanych i planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 • Dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Rozdział 3 książki 50+ kapitał intelektualny dotyczy prezentacji dobrych praktyk kształtowania kapitału intelektualnego na podstawie doświadczeń zebranych podczas prac nad projektem MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jednym z istotnych elementów budowy kapitału intelektualnego w organizacji jest kształcenie pracowników. W ramach projektu mayday opracowano system kształcenia ustawicznego spełniający realne...

 • Dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego

  Publikacja

  - Rok 2008

  W rozdziale przedstawiono dobre praktyki kształtowania kapitału intelektualnego na podstawie doświadczeń zebranych podczas prac nad projektem MAYDAY, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Jednym z istotnych elementów budowy kapitału intelektualnego w organizacji jest kształcenie pracowników. W ramach projektu MAYDAY opracowano system kształcenia ustawicznego spełniający realne potrzeby pracowników, menedżerów i...

 • Wybrane metody wyceny kapitału intelektualnego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł dotyczy teoretycznego opisu metod wyceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. zaprezentowano metodę wskaźników, model pieniężny oparty na teraźniejszej wartości przyszłych wpływów i model skorygowanej wartości netto.

 • Struktura kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy

  W artykule tym skupiono się na weryfikacji zależności pomiędzy poziomem zróżnicowania hierarchii płacowej a stopniem wzrostu gospodarczego. Autor podjął więc próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy poza powszechnie znanym związkiem między poziomem zasobu kapitału ludzkiego a wzrostem gospodarczym, istotne znaczenie ma również jego wewnętrzna struktura.Struktura kapitału ludzkiego przedstawiona została za pomocą hierarchii...

 • Pomiar kapitału marek własnych detalistów

  Celem artykułu jest przybliżenie istoty pojęcia kapitału marek własnych, zaprezentowanie potencjalnych implikacji praktycznych i przedstawienie kierunków dalszych badań w tym zakresie.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Cultural Capital

  Publikacja

  - SSRN Electronic Journal - Rok 2014

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cultural Capital

  Publikacja

  - Rok 2015

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Kontekst kulturowy w projektowaniu środowiskowym = Cultural context in environmental design

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dezintegracja współczesnego środowiska zbudowanego wymaga zwrócenia uweagi na rolę kontekstu w architekturze. Wizja architektury pojmowanej jako autonomiczna sztuka kreacji zderza się z koncepcją architektury środowiska codziennego.Praktyka cząstkowego, wybiórczego traktowania kontekstu powinna być zastąpiona przez wieloaspektowe podejście całościowe.

 • Krajobraz kulturowy regionu - identyfikacja lokalnych wartości i ich zagrożenia

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówienie przekształceń w krajobrazie kulturowym regionu Pomorza skutkującym zanikiem wyróżniających region cech i właściwości. Zwrócenie uwagi na ekonimiczny skutek zaniku regionalnej specyfiki krajobrazowej.

 • Analysis of latency between quotations and capital flow in capital markets.

  Publikacja

  - Rok 2013

  The aim of this paper is to prove that the derivative of the log of capital flow understood as price times volume advances the derivative of log of the price. A certain concept of signal processing using linear filtering has been proposed to conduct the research.

 • Odrębność Estonii w nadbałtyckiej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej

  Publikacja

  - Rok 2007

  W europejskim obrazie regionalnym, uwagę zwraca nadbałtycka przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna, którą odnosi się do hegemonicznej rzeczywistości danego obszaru. Wyjątkową wartość stanowi tam dziedzictwo Republiki Estoniik, która jest integralną częścią wspólnoty europejskiej; wskazują na to kraty przeszłości, ład polityczny i gospodarczy oraz aspiracje i dążenie społeczności tam zamieszkujących.

 • Wartości kulturowe w mieście (na przykładzie Gdańska)

  Publikacja

  - Rok 2005

  Opisano wartości kulturowe tkwiące w mieście zabytkowym rozpatrując je z uwagi na urbanistykę założenia oraz jego architekturę. Za przykład do analizy wybrano Główne Miasto w Gdańsku.

 • Specyfika kulturowo-cywilizacyjna Estonii jako regionu nadbałtyckiego

  Publikacja

  - Rok 2008

  W europejskim obrazie regionalnym, uwagę zwraca nadbałtycka przestrzeń kulturowo-cywilizacyjna. Odrębność regionalną odnosi się do rzeczywistości hegemonicznej danego obszaru, wskazując przy tym na cywilizacyjną rolę Morza Bałtyckiego, w którego obrębie następowało kształtowanie się wielokulturowego ładu europejskiego. Odrębność Estonii zaznaczała się w ładzie kulturowym, zorientowanym na tworzenie instytucjonalnych rozwiązań politycznych....

 • SMAKI ZIEMI ZABORSKIEJ. dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

  Publikacja

  - Rok 2021

  Seminarium naukow „Smaki ziemi zaborskiej. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe” współorganizowane było przez Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wielewski Dom Kultury im. Hieronima Derdowskiego/ Muzeum Ziemi Zaborskiej. Partnerami były Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej w Gdańsku, Zaborski Park Krajobrazowy, Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Historyczno-Etnograficzne...

 • Tworzenie jakości działań organizacyjnych w wymiarze kulturowym.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ład aksjo-normatywny ksżtałtujący jakość działań organizacyjnych w wymiarze kulturowym oparty jest w badanym przypadku na regułach określonych w normach ISO oraz regułach społecznych wypracowanych w szerzej rozumianej kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Są to reguły, które aktorzy organizacyjni wypracowują w sposób bardziej autonomiczny, niezależny od zewnętrznych ustaleń. Tworzenie jakości działań organizacyjnych w wymiarze...

 • Metodyka kształtowania kapitału intelektualnego osób 50+

  Publikacja

  - Rok 2008

  W opracowaniu zaprezentowano potrzeby w zakresie kształtowania kapitału intelektualnego osób 50+ na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach branży okrętowej. Opisano metody kształtowania KI, starając się wykazać, że specyfiką kształtowanie KI osób 50+ jest uczenie przez doświadczenie.

 • Metody i modele wyceny kapitału intelektualnego

  Artykuł zawiera opis 4 metod wyceny kapitału intelektualnego. Obliczono wartość kapitału intelektualnego za pomocą dwóch wybranych metod dla 19 spółek notowanych na GPW w Warszawie.

 • Koszt pozyskania kapitału a efekt dźwigni finansowej

  Publikacja

  W pracy zdefiniowano koszt kapitału i określono jego kategorie. Zdefiniowano więc zarówno średni, jak i krańcowy koszt kapitału. Wykazano znaczenie kosztu kapitału w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Przedstawiono metody szacowania kosztu kapitalu. Przybliżono problematykę dźwigni finansowej.