Wyniki wyszukiwania dla: UCZELNIE WYŻSZE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: UCZELNIE WYŻSZE

Wyniki wyszukiwania dla: UCZELNIE WYŻSZE

 • Polskie Uczelnie Wyższe w XXI wieku muszą się zmienić!

  Publikacja

  - Rok 2013

  Stan szkolnictwa wyższego w Polsce i konieczności zmian. Uczelnie edukacyjne i uczelnie badawcze

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • O zagospodarowaniu odpadów podczas II Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opisano II Bałtycki Festiwal Nauki, który jest imprezą popularno-naukową organizowaną przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe PAN-u, instytuty branżowe oraz inne instytucje związane z nauką.

 • Przepis na urbanistę?

  Publikacja

  - Rok 2007

  W dobie reformy wprowadzającej na polskie uczelnie wyższe postanowień procesu bolońskiego istotne staje się postawienie problemu kształcenia współczesnych urbanistów. Temat poruszony zostaje w kontekście wyzwań aktualnej praktyki projektowej oraz integracji europejskiej rynku pracy i studiów wyższych.

 • Możliwości wdrożenia koncepcji zarządzanie wiedzą w uczelni

  Publikacja

  - Rok 2006

  Wyższe uczelnie wydają się z natury rzeczy organizacjami, w których problemy z zarządzaniem wiedzą nie powinny występować. Rola uczelni wyższych w procesie tworzenia wiedzy jest niezaprzeczalna. Czy jednak same uczelnie potrafią zarządzać wiedzą, która tworzą? Czy istnieją mechanizmy i narzędzia wspomagające procesy związane z zarządzaniem wiedzą? Czy tak jest w istocie? Niniejsze opracowanie jest raczej próbą nakreślenia pewnych...

 • Świątynia wiedzy czy sprawna organizacja?

  Publikacja

  - Forum Akademickie - Rok 2002

  Autor zauważa, że podstawowym zadaniem wyższej uczelni jest kreowanie otoczenia, a nie jedynie dostosowanie się do niego. W otoczeniu rynkowym wyższe uczelnie oferując różne usługi edukacyjne, badawcze czy eksperckie, powinny ewoluować w kierunku coraz sprawniej funkcjonujących organizacji, nie wyzbywając się atrybutów świątyni wiedzy.

 • Szkoła wyższa - nowa szansa dla miasta

  Publikacja

  - Rok 2006

  Idea miasta kompaktowego o wielofunkcyjnej strukturze jest jedną z głównych zasad polityki zrównoważonego rozwoju miast polskich. Jej realizacja jest tym bardziej uzasadniona, im wyraźniej postępują procesy kurczenia się struktur przestrzennych. Duże inwestycje miejskie będą realizowane coraz rzadziej. Coraz mniej będzie również funduszy publicznych na inwestycje użyteczności publicznej. Dlatego coraz istotniejszym wydaje się problem...

 • Nowe inwestycje na Politechnice Gdańskiej

  Publikacja

  Współczesne uczelnie wyższe są wyznacznikiem prestiżu, nowoczesności i innowacyjności. Miasteczka akademickie przekształcają się w wielofunkcyjne struktury, dzięki czemu stają się katalizatorami rewitalizacji lub rozwoju struktur miejskich. Obok funkcji typowo oświatowych powstają zaplecza badawczo-rozwojowe, parki naukowo-technologiczne, ośrodki sportowe, multiteki, centra konferencyjne, muzea, a nawet galerie sztuki. Politechnika...

 • Universities in a knowledge-based society - their role and challenges they have to face

  Publikacja
  • M. Dąbrowska

  - Rok 2006

  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z uczelniami wyższymi we współczesnym społeczeństwie opatym na wiedzy. Wciąż zmieniające się środowisko uniwersyteckie wymaga od uczelni szybkiego dostosowywania się do nowych wymagań studentów, ich rodziców, czy pracodawców. W artykule zawarto opis zmian dotyczących popytu na edukację, współpracy między uczelnią i środowiskiem biznesowym, a także internacjonalizacji i globalizacji...

 • Nauczanie matematyki na pierwszym roku studiów technicznych

  Publikacja

  Uczelnie techniczne są miejsce, gdzie wysokiej jakości edukacja matematyczna jest szczególnie istotna. Wprowadzane reformy zmieniają stopniowo strukturę szkolnictwa co nie pozostaje bez wpływu na wyższe stopnie edukacji. Kształcenie z matematyki musi być nakierowane na potrzeby poszczególnych wydziałów oraz na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku pracy. Tym bardziej, że zbliżający się niż demograficzny jest ogromnym wyzwaniem...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Świadomość strategii i zarządzania strategicznego w zarządzaniu uczelniami wyższymi na przykładzie szkół wyższych w Polsce

  Publikacja

  Celem artykułu jest ukazanie możliwości i zasadności uporządkowanego wdrażania biznesowych modeli zarządzania strategicznego do instytucji użyteczności publicznej, jakimi są uczelnie wyższe. Autorzy zauważają, że obecny rozwój większości uczelni, zarówno niepublicznych, jak i części publicznych, odbywa się bardzo chaotycznie, a decyzje o wymiarze strategicznym, jak uruchamianie nowych kierunków studiów, zapadają na podstawie kryteriów,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • DYLEMATY REORIENTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W REGULACJACH DOTYCZĄCYCH POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

  Publikacja

  - MARKETING I RYNEK - Rok 2014

  W opracowaniu przedstawiono ocenę procesu wprowadzania zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących jakości kształcenia oraz doskonalenia procesów projakościowej transformacji polskich instytucji szkolnictwa wyższego. Kontekst oceny dotyczy zestawienia tych regulacji z bogatym i niekwestionowanym dorobkiem zarządzania jakością. Na podstawie analizy stanu istniejącego zaproponowano rozwiązania mogące skutecznie wesprzeć uczelnie...

 • Od podstawy programowej do standardów kształcenia

  Publikacja

  Wprowadzenie "nowej matury" w prowadzenie nowej matury w 2005 roku zrewolucjonizowało proces rekrutacji na wyższe uczelnie. Szkoły wyższe nie chciały początkowo rezygnować z egzaminów wstępnych, próbując zmienić ich formułę, jednak w 2006 roku Ministerstwo Edukacji ograniczyło możliwości przeprowadzania takich „testów kompetencji” tylko do nielicznych przypadków. Co roku egzamin maturalny zmienia niektóre...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rola interesariuszy w działaniach na rzecz projektowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością polskich uczelni.

  W niniejszym artykule autorzy zaprezentowali analizę roli interesariuszy w istniejących systemach zapewniania jakości na polskich uczelniach wyższych, poprzedzoną analizą najważniejszych grup interesariuszy uczelni wyższych. Obecnie wymagane zapewnianie jakości wydaje się dalece niewystarczające w kontekście istniejących systemów zarzadzania jakością podkreślających rolę ciągłego doskonalenia. Dla instytucji publicznych takich...

 • Zapewnienie jakości kształcenia a Krajowe Ramy Kwalifikacji w odniesieniu do studiów doktoranckich w uczelniach technicznych

  Publikacja

  Coraz większa determinacja obywateli do zdobycia wyższego wykształcenia oraz coraz większa dostępność ośrodków akademickich wymusza przyjęcie projakościowej postawy przez uczelnie wyższe. Tendencje te są widoczne zarówno w skali międzynarodowej, na poziomie której opracowane zostały Europejskie Ramy Kwalifikacji, na poziomie krajowym, gdzie opra-cowano Krajowe Ramy Kwalifikacji, jak również na poziomie poszczególnych jednostek...

 • Telekomunikacja jako element Globalnej Infrastruktury Informacyjnej i wynikające stąd oczekiwania oraz wyzwania

  Społeczeństwo informacyjne wymaga realizacji Globalnej Infrastruktury Informacyjnej składnikiem której jest Telekomunikacja ze ściśle zdefiniowanymi oczekiwaniami. Jest ona realizowana w postaci koncepcji Sieci Następnej Generacji. W artykule omówiono każdy z tych elementów i pokazano związki między nimi, charakteryzując także główne wybory dotyczące technologii i architektur. Wskazano także na silne związki telekomunikacji z informatyką,...

 • Udane wdrożenie blended learning'u - problem techniczny czy kulturowy?

  Publikacja

  Uczelnie wyższe coraz chętniej angażują się w konstruowanie wortali internetowych, które nie tylko mają stanowić uzupełnienie wiedzy studentów (i pracowników) z danej dziedziny wiedzy, ale i są wizytówką uczelni, która świadczy o poziomie kształcenia. Światowe doświadczenia związane z e−learning’iem nie zachęcają do zbytniego angażowania się w tę formę edukacji. Natomiast blended learning wydaje się idealnym rozwiązaniem. Zazwyczaj...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce – analiza nieparametryczna

  Publikacja

  Głównym celem niniejszej publikacji jest pomiar efektywności działalności naukowej, dydaktycznej i wdrożeniowej uczelni na przykładzie publicznych szkół wyższych w Polsce (uniwersytetów i uczelni technicznych) oraz identyfikacja czynników ją determinujących. Dodatkowo autorka za cel pracy przyjęła ocenę efektywności szkolnictwa wyższego w Polsce w porównaniu z systemami w wybranych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. Autorka...

 • Model DEA do oceny efektywności funkcjonowania publicznych uniwersytetów w Polsce

  Publiczne szkolnictwo wyższe w Polsce, wziąwszy pod uwagę zagrożenia wynikające z sytuacji demograficznej, wymaga analizowania efektywności jego funkcjonowania. W artykule przedstawiono model do pomiaru i oceny efektywności uniwersytetów, uwzględniając pięć podstawowych obszarów ich działalności: badań, rozwoju kadry, dydak-tyki, jakości i finansowania. Zastosowano metodę Data Envelopment Analysis (DEA). Wadą konwencjonalnych modeli...

 • Pomiar efektywności kształcenia i produktywności publicznych szkół wyższych za pomocą nieparametrycznej metody DEA i indeksu Malmquista

  Publikacja

  - GOSPODARKA RYNEK EDUKACJA - Rok 2015

  W artykule przedstawiono ocenę efektywności działalności dydaktycznej prowadzonej przez publiczne szkoły wyższe (50 szkół wyższych w okresie 2009−2012) wraz z pomiarem zmian produktywności w czasie. Wskaźniki efektywności zostały obliczone za pomocą nieparametrycznej metody DEA, a zmiany produktywności za pomocą indeksu Malmquista. Za nakłady działalności uczelni przyjęto: wartość przychodów z działalności dydaktycznej, liczbę...

 • Porównawcza analiza kondycji finansowej polskich uczelni publicznych i niepublicznych

  Publikacja

  Celem artykułu jest dokonanie oceny oraz porównanie kondycji finansowej krajowych uczelni publicznych i niepublicznych. Wywód składa się z analizy literatury przedmiotu, dotyczącej warunków i sposobu funkcjonowania polskich uczelni publicznych i prywatnych. W części empirycznej artykułu użyta została analiza wskaźnikowa, stanowiąca jedną z najpopularniejszych metod analizy finansowej. Badaniu zostały poddane łącznie 23 wskaźniki...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Publiczne uczelnie wyższe, szczególnie techniczne, aby utrzymać się na konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych, muszą dbać o efektywność swojego funkcjonowania. Uzyskanie przewagi na konkurencyjnym rynku edukacyjnym wymaga od uczelni działań przedsiębiorczych. Sukces wielu tego typu działań uzależniony jest od ilościowej oceny różnych parametrów. Jedną z metod pozwalających na ilościową ocenę efektywności jest Data Envelopment...

 • Budowanie relacji partnerskich

  Publikacja

  Artykuł opisuje rzemieślniczą sztukę budowania relacji partnerskich na polskich uczelniach. W tym celu posłużono się doświadczeniami Politechniki Gdańskiej - opracowano trójkąt relacji partnerskich pod kątem braku relacji partnerskich pomiędzy poszczególnymi grupami relacji uczelnianych: "Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie można zauważyć, iż wśród ludzi wzrasta świadomość znaczenia dobrych relacji wzajemnych. Trend ten...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • "Rzemieślnicza sztuka" budowania relacji w strukturach samorządności studenckiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł opisuje rzemieślniczą sztukę budowania relacji partnerskich na polskich uczelniach. W tym celu posłużono się doświadczeniami Politechniki Gdańskiej - opracowano trójkąt relacji partnerskich pod kątem braku relacji partnerskich pomiędzy poszczególnymi grupami relacji uczelnianych: "Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie można zauważyć, iż wśród ludzi wzrasta świadomość znaczenia dobrych relacji wzajemnych. Trend ten...

 • Prawne aspekty wykorzystania Internetu w procesie kształcenia studentów

  Publikacja

  Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nabierają coraz większego znaczenia w związku z rozwojem technologii informacyjno−komunikacyjnych. Pozwalają one na zastosowanie nowych form przekazywania wiedzy oraz komunikacji nauczycieli akademickich i studentów. Pamiętać należy, że przepisy dotyczące usług internetowych nie zostały stworzone z myślą o regulacji e−nauczania. W 2006 roku Ministerstwo...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • eNauczanie – wykorzystajmy potencjał, jaki niesie za sobą technologia

  Publikacja

  Popyt na zaawansowaną edukację jest ogromny – dotyczy to nie tylko młodych ludzi, ale również dorosłych szukających ścieżek dalszego kształcenia lub budowania nowych dróg swojej kariery zawodowej. Uczelnie wyższe są pod ogromną presją finansową – chcą pogodzić kształcenie egalitarne z elitarnym. Z formalnej edukacji na poziomie wyższym obecnie korzysta znaczna liczba odbiorców, o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Instytucje...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determinanty i efekty uczenia się wydziałów ekonomicznych publicznych szkół wyższych województwa pomorskiego

  Publikacja

  - Rok 2018

  Publiczne uczelnie wyższe jako twory przez lata bardzo zhierarchizowane, ze znacznymi przejawami biurokratyzmu i silnie scentralizowaną władzą, w XXI wieku mają przed sobą długą drogę w dążeniu do doskonalenia własnej zdolności do uczenia się. Głównym celem pracy było zdiagnozowanie stanu determinant i efektów uczenia się badanych organizacji. Postawiono następujące hipotezy badawcze: poziom determinant uczenia się wydziałów ekonomicznych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • System sterowania oświetleniem w istniejącej infrastrukturze sieci elektrycznej

  Przedmiotem wynalazku jest sposób modernizacji systemu sterowania oświetleniem w istniejącej infrastrukturze sieci elektrycznej bez konieczności wprowadzania zmian w okablowaniu podtynkowym.  Nowy system ma umożliwić wprowadzenie niezbędnych modernizacji w istniejącej już infrastrukturze, bez konieczności ingerencji w substancji budynku celem np. dotarcia do okablowania. Istotą wynalazku jest przedstawienie rozwiązania...

 • Ocena możliwości realizacji przez uczelnie techniczne warsztatów teleinformatycznych dla nauczycieli.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Zaproponowano zestaw warsztatów teleinformatycznych dla nauczycieli pozwalających zapoznać się z podstawami sieci komputerowych. Przedstawiono cel warsztatów, opisano ich program, przedyskutowano możliwości ich prowadzenia przez wyższe szkoły techniczne.

 • Usługi ośrodków podregionalnych w Polsce

  Ośrodki podregionalne definiowane są jako miasta, w których skoncentrowane są takie usługi, które w Polsce mogą być w kilku miastach województwa, ale nie w każdym mieście powiatowym. Usługi zawsze miały tendencję do koncentracji, tworząc ośrodki różnych poziomów w hierarchicznej sieci osadniczej. Celem prezentowanych badań było: (1) określenie usług typowych dla poziomu podregionalnego; (2) rozpoznanie koncentracji tych usług,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Technologia radia programowalnego w procesie kształcenia studentów ICT

  Publikacja

  - Rok 2015

  Technologie informacyjne i telekomunikacyjne ICT (Information and Communication Technologies) są współcześnie synonimem nowoczesności, innowacyjności oraz jednym z głównych czynników wzrostu społeczno-gospodarczego. Uczelnie wyższe stoją przed wyzwaniem, aby dostosować program studiów i metody nauczania do potrzeb rynku, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości kształcenia. Obecnie studenci wyższych uczelni na kierunkach technicznych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Perspektywy wykorzystania architektury korporacyjnej w tworzeniu rozwiązań smart city

  Publikacja

  - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Rok 2015

  Idea jaką jest SmartCity jest na tyle nowa, iż trudno znaleźć kompleksowy i w pełni działający system obejmujący wszystkich jego interesariuszy oraz ich wymagania względem niego – rozumianego jako przedsięwzięcie, a nie system informatyczny. Obecnie prowadzonych jest wiele projektów o których można powiedzieć, iż są to projekty „wyspowe” - obejmują tylko jedno, lub kilka zagadnień (domen, aspektów), związanych z zarządzaniem przestrzenią...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Efektywność szkół wyższych w Polsce na tle uczelni europejskich – analiza dla dziewiętnastu krajów

  W artykule przeprowadzono analizę empiryczną efektywności szkół wyższych wraz z estymacją czynników ją determinujących. Próba badawcza składa się z uczelni z 19-tu krajów europejskich i obejmuje dane dla lat 2011-2014. Na podstawie nieparametrycznej metody DEA oszacowano wskaźniki efektywności gdzie za nakłady przyjęto: wartość przychodów i liczbę nauczycieli akademickich. W wynikach działalności uczelni ujęto liczbę absolwentów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Modele jakości usług a zarządzanie szkołą wyższą

  Potrzeba zarządzania jakością w szkołach wyższych jest rezultatem gwałtownego wzrostu ilościowego instytucji akademickich, niewystarczającego finansowania szkolnictwa wyższego, trendów demograficznych oraz rosnącej konkurencji na rynku usług edukacyjnych. Do oceny jakości usług świadczonych przez uczelnie Autorzy proponują wykorzystanie dobrze znanego w biznesie modelu jakości usług Servqual. Wskazują zarówno korzyści, jak i trudności...

 • Universities in a knowledge-based society - their role and challenges they have to face

  Publikacja
  • M. Dąbrowska

  - Rok 2006

  Artykuł opisuje rolę instytucji edukacyjnych wraz z problemami i wyzwaniami, którym muszę one sprostać w gospodarce opartej na wiedzy.

 • Instytut Oceanografii w Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2006

  Artykuł stanowi krytykę architektoniczną nowego gmachu Instytutu Oceanografii w Gdyni (proj. Arch-Deco). Pomimo niskiego budżetu inwestycji i realizacji obiektu w systemie zamówień publicznych Instytut Oceanografii stanowi wyznacznik nowych trendów estetycznych w architekturze budynków publicznych na Pomorzu. Obiekt wyznacza też nowatorskie trendy w organizowaniu wysoko wyspecjalizowanych, badawczych miejsc pracy.

 • Obiekty akademickie w procesach rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dla kurczących się miast europejskich coraz trudniej jest znaleźć nową, terenochłonną, a jednocześnie prestiżową funkcję, która wypełniłaby zdegradowane obszary staromiejskie, opuszczone tereny poprzemysłowe czy powojskowe, albo nigdy nie dokończone struktury wielkich osiedli mieszkaniowych. Dlatego coraz rzadziej miasteczka uniwersyteckie realizowane są jako niezależne układy podmiejskie według przebrzmiałych już koncepcji modernistycznych....

 • Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich - podejście nieparametryczne

  W artykule przedstawiono analizę efektywności naukowej i dydaktycznej 505 uczelni z 10 krajów europejskich oraz z USA w okresie 2000– 2012. W celu obliczenia wskaźników efektywności przyjęto metodę nieparametryczną Data Envelopment Analysis (DEA). Za nakłady uznano: wartość przychodów uczelni, liczbę pracowników naukowych oraz studentów, za wyniki działalności naukowej – liczbę publikacji, a działalności dydaktycznej – liczbę absolwentów....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Rola centrów językowych w internacjonalizacji szkolnictwa wyższego

  Publikacja

  - Rok 2016

  Tekst zawiera przegląd najważniejszych aspektów działania centrów językowych na rzecz umiędzynarodowienia uczelni. Autorki wskazują istotne konteksty europejskie i polskie towarzyszące internacjonalizacji. Właściwym punktem wyjścia do opisania zadań centrów językowych na uczelni jest, zdaniem autorek, kompleksowe opracowanie strategii internacjonalizacji uczelni, precyzyjne określenie ról wszystkich jednostek uczelnianych zaangażowanych...